Ἀνακοινώσεις

Περίληψις Δικαστικῆς Ἀποφάσεως

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. α΄/2019 ἀποφάσεως αὐτοῦ, ἀπὸ 08/21-02-2019, ἐπέβαλε:

α) Εἰς μὲν τὸν κ. Δημήτριον Μίγδον τοῦ Ἠλιοῦ τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς Ἱερωσύνης ὑπουργήματος, ἀπογυμνοῦν αὐτὸν τέλεον παντὸς Ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ τίτλου, ἐπαναφέρον αὐτὸν εἰς τὴν τῶν λαϊκῶν τάξιν, κρίναντα τοῦτον ἔνοχον τῶν κανονικῶν παραπτωμάτων: ........

β) Εἰς δὲ τοὺς κ.κ.: Γρηγόριον Νικολαΐδην, Σπυρίδωνα Λάκκαν, Μαρίαν Ἀρχοντᾶ, Ἀλέξανδρον Γκλαβίνην, Γεωργίαν Στρούλιου, Ἰωάννην Κοντογιάννην καὶ Ἐμμανουὴλ Γιουρτσίδην, τὸ ἐπιτίμιον τοῦ ἀφορισμοῦ, ἤτοι τῆς ἀκοινωνησίας, μέχρι τῆς μετανοίας των, κρίναντα τούτους ἐνόχους τῶν κανονικῶν παραπτωμάτων: ...................

Oἱ κατηγορούμενοι τῇ ὑποδείξει σχισματικοῦ συμβούλου, διεκήρυξαν ἐγγράφως καὶ ἐνυπογράφως ὅτι διὰ τῆς ἀποτειχίσεώς των πλέον προστατεύονται «ἀπὸ τὸ ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος, ὡς διακεκριμένη γνωστὴ θρησκεία τῆς Ἀποτειχισμένης Κοινότητας τῶν Γνησίων Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βόλου»!

Περὶ τῆς κατηγορίας τῆς αἱρέσεως, τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον ἔκρινεν ἑαυτὸ ἀναρμόδιον νὰ ἀποφασίσῃ καὶ παρέπεμψε τὸ θέμα διὰ τὴν προσεχῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας.

Περὶ δὲ τῆς προκυψάσης κατὰ τὴν διαδικασίαν ............, ἀπεφασίσθη, κατὰ τὸ ἄρθρ. ............ τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης (ΚΕΔ), ἡ ἀναφορὰ τοῦ θέματος εἰς τὸν ἁρμόδιον Εἰσαγγελέα Πλημμελειοδικῶν.

ἀνάρτησις εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπέχει θέσιν ἐπισήμου κοινοποιήσεως, προκειμένου νὰ λάβουν γνῶσιν τῆς ἀποφάσεως αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀφορᾶ καὶ ἀσκήσουν κατ’ αὐτῆς τὰ κατ’ ἄρθρ. 59-65 τοῦ ΚΕΔ ἔνδικα μέσα τῆς ἀνακοπῆς ἐρημοδικίας, τῆς ἐφέσεως ἢ τῆς ἀναθεωρήσεως. Ἐν περιπτώσει παρελεύσεως ἀπράκτου τῆς προβλεπομένης ὑπὸ τοῦ ΚΕΔ καθοριζομένης δεκαημέρου προθεσμίας, ἡ ἀπόφασις θέλει καταστῇ συνωδᾷ τῷ ἄρθρ. 66 τοῦ ΚΕΔ τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος.

 

22-02/07-03-2019
Ἐκ τῆς Γραμματείας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων