Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης / 21ης Φεβρουαρίου 2019

Τὴν Πέμπτην, 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία, ἔπειτα ἀπὸ τὴν τέλεσιν Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Ἔτνα κυροῦ Χρυσοστόμου, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἀπέρριψεν αἴτησιν εἰσδοχῆς τινος φερομένου ὡς Κληρικοῦ.

2.Ἐνέκρινε πρὸς ἔκδοσιν τὴν Ἱερὰν Ἀκολουθίαν Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀγαθαγγέλου Ἐσφιγμενίτου.

3. Συνεζητήθησαν αἱ προετοιμασία τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις καὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ.

4. Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐποιήσατο ἀναφορὰν τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Σαρδηνίᾳ.

5. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἀνεφέρθη εἰς τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Κένυαν.

6. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὸν Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς προσφάτου συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς.

7. Προέβη εἰς ἔγκρισιν λήψεως ἀποφάσεων, πρὸς καλυτέραν ὀργάνωσιν τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ Ὠκεανίᾳ Ἐπαρχίας ἡμῶν.

8. Συνεζήτησε ζητήματα σχετικὰ πρὸς τὴν ἐπικειμένην τέλεσιν καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου.

9. Ἠσχολήθη μετὰ προβλημάτων τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κλήρου.

10. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας