Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 9ης / 22ας Ἰανουαρίου 2019

Τὴν Τρίτην, 9ην /22αν τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία, ἔπειτα ἀπὸ μίαν σύντομον θετικὴν ἀποτίμησιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἠσχολήθη μὲ ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Ἑπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας, ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἔγκρισιν τοῦ νομικοῦ προσώπου αὐτῆς, συμφώνως τῇ ἰταλικῇ νομοθεσίᾳ.

2. Συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς ἑνὸς Τιτουλαρίου Ἐπισκόπου διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς, ἐπιφορτισμένου κυρίως διὰ τοῦ ἔργου τῆς φροντίδος τῶν Ἐνοριῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, κατ᾽ ἐφαρμογὴν προγενεστέρας ἀποφάσεως, καὶ ἀπεφέσισε τὸν καθορισμὸν τῆς ἐκλογῆς ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τὴς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς.

3. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐποιήσατο ἀναφορὰν τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ Ἀγγλίᾳ.

4. Ἀπεφασίσθη ἡ παραπομπὴ κληρικοῦ τινος ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰς τὸ ἁρμόδιον Συνοδικὸν Δικαστήριον.

5. Συνεζητήθη ἡ αἴτησις ὁμαδικῆς προσχωρήσεως ὀρθοδόξων Κοινοτήτων ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ ἀπεφασίσθη, διὰ τινὰς ἐξ αὐτῶν ἡ πρόσκλησις ἐκπροσώπου αὐτῶν ἐν Ἑλλάδι διὰ παρεταίρῳ διαβουλεύσεις, ὡς καὶ ἡ περαιτέρῳ ἔρευνα τῆς ὑποθέσεως δι’ ἑτέρας.

6. Ἀπερρίφθη αἴτησις κοινωνίας μετὰ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν φερομένων τινῶν ὡς ἐπισκόπων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

7. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπίσκεψις ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς Βουλγαρίαν, πρὸς συγκοινωνίαν μετὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου, διὰ τὴν περίοδον τοῦ προσεχοῦς Πεντηκοσταρίου.

8. Ἀπεφασίσθη νὰ γίνουν συναντήσεις μετὰ κυβερνητικῶν παραγόντων, διὰ ζητήματα ἀπασχολοῦντα τὸ Ποίμνιον ἡμῶν.

9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Μετὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδρίασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον, προκειμένου νὰ ἐκδικάσῃ τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν Πρεσβυτέρου τινὸς μετὰ μικρᾶς ὁμάδος ἐπαρχιακῆς πόλεως. Ἡ συνέχεια τῆς διακοπείσης Συνεδριάσεως ἀπεφασίσθη ὅπως ἀναβληθῇ ἐκ νέου διὰ τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προκειμένου νὰ δοθῇ καὶ αὖθις χρόνος εἰς τοὺς κατηγορουμένους διὰ τελευταίαν φοράν, ὥστε ἀναλογιζόμενοι τὴν σοβαρότητα τῶν ἀντι-εκκλησιαστικῶν κολασίμων πράξεών των, νὰ ἀνανήψουν καὶ μεταμεληθοῦν.