Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Θεοφανείων

Ἀριθμός Πρωτ. 2775

ΑΘΗΝΑΙ 28-12-2018 / 10-01-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Πρὸς

Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

 

 

Αἰδεσιμώτατοι καὶ Πανοσιώτατοι Πατέρες καὶ ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς κάθε ἕτος ἔχει ἰδαιτέραν σημασίαν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀπό πολύ ἐνωρίς ἔλαβεν ὁμολογιακόν χαρακτῆρα. Πρόκειται διὰ τὴν μεγαλυτέραν λιτανείαν τὴν ὁποίαν ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ εἰς τὸν εὐρύτερον χῶρον τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς.

πάνδημος συμμετοχὴ τῶν πιστῶν εἰς αὐτὴν ἀποτελεῖ ἱερὸν καθῆκον δι’ ὅλους ἡμᾶς. Μάλιστα δὲ ἐφέτος, ὁπόταν ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων συμπίπτει μὲ ἡμέραν Σάββατον, ἡ παρουσία μας εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ἢδη ἀπό τώρα, ἂς ρυθμίσῃ ἕκαστος τὸ πρόγραμμά του ὥστε ὁπωσδήποτε νὰ παρίσταται εἰς τὴν τελετήν.

Η ἐκκίνησις τῆς πομπῆς διὰ τὴν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θὰ γίνῃ ὡς εἴθισται ἀπὸ τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν ῾Αγίου Φιλίππου Καμίνια Πειραιῶς κατὰ ὥραν 10.15 π.μ. Ὑπενθυμίζομεν εἰς ἅπαντας τούς Ἐφημερίους καί ἱεροψάλτας τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας νὰ λάβουν μέριμναν διὰ τὴν ἐνωρὶς τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας, ὥστε ὁμοῦ μετὰ τῶν ἐκκλησιασμάτων νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως εἰς τὴν τελετήν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Οἱ Ἐπίτροποι νὰ μεριμνήσουν διὰ τὴν συναποστολὴν τῶν σημαιῶν, λαβάρων καὶ τῶν ἑξαπτερύγων τῶν Ναῶν (μόνον τα δύο ἑξαπτέρυγα, ἄνευ τοῦ σταυροῦ, διότι θὰ πλαισιώσουν τὸν σταυρὸν τῆς πομπῆς).

Οἱ Κατηχηταί νὰ φροντίσουν ὥστε τὰ παιδιά τῶν Κατηχητικῶν νὰ προσέλθουν ἐνδεδυμένα ἄλλα ὡς ἱερόπαιδες καὶ ἄλλα μετ’ ἐθνικῶν ἐνδυμασιῶν, ὥστε νὰ συμμετάσχουν εὐσχήμως εἰς τὴν ὁμολογιακήν λιτανευτικήν πομπήν.

 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Άρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος