Ἀνακοινώσεις

Τσεχικὴ μετάφρασις Μηνύματος Χριστουγέννων 2018

 Synodní encyklika ke svátku Narození Krista 2018

"Bože pokoje, Otče milosrdenství, Ty jsi nám poslal Anděla Velké Rady, abychom mohli žít v pokoji."

(Z kánonu ke svátku Narození Krista)

 

Drazí otcové, bratři a sestry, milované děti v Pánu právě narozenému,

ještě jednou jsme v našem životě, díky nekonečné lásce našeho všedobrého Boha, byli učiněni hodnými povstat za úsvitu dne, abychom plni sváteční radosti a světla Božského poznání důstojně a náležitě oslavili Narození našeho Spasitele, Bohočlověka Ježíše Krista. Je to svátek, který září radostí a zaplavuje náš zdivočelý svět vlnami Božské lásky, míru, pokoje a požehnání.
Sláva Tvému Božskému sestoupení!

Neboť náš Bůh jakožto Otec milosrdenství je plný lásky, odpuštění a smilování. Svoji nekonečnou milost vůči lidskému pokolení ukázal tím, že poslal Svého Jednorozeného Syna na zemi, aby nastolil pokoj, jsa sám pramenem, poskytovatelem a strážcem pokoje.

Syn a Slovo Boha Otce je slovy proroka Izaiáše (Is. 9:6) "Andělem Velké Rady". On je tím, kdo světu zjevuje a odkrývá předvěčný, mocný a nevypověditelný úradek Boží. On je tím, kdo nám ukazuje, jaká je Boží předvěčná vůle a spasitelský plán záchrany člověka. On nám odhaluje tajemství Boží Prozřetelnosti a tajemství upokojení lidského rodu a jeho opětovného sjednocení s Bohem.

Ten, který se stal člověkem a byl narozen jako dítě v Betlémě "z Ducha Svatého a Marie Panny", ten, který nám nejen vysvětlil obsah „Velké Rady“, ale také ji učinil skutečností, je „Vládcem pokoje“, Pán a Mesiáš Ježíš Kristus, který nám uděluje světlo Božského poznání a Boží vůle. On je tím, kdo rozptyluje temnotu nevědění, duchovních omylů a hříchů, poráží ďábla a znovu nastoluje pokoj.
Proto pouze na základě pravého poznání, lásky a pokory můžeme pobývat v pokoji. Jedině tímto způsobem se můžeme pozdvihnout ve slavení Boha, v orthodoxii (pravý způsob oslavování Boha) a orthopraxii (pravý způsob života), byvše pokojnými, mírnými a smířenými s Bohem, nositeli a zvěstovateli pokoje.

***

Dar pokoje je božský a je dán těm, kdo ho hledají: "Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj" (Iz 26, 12). Náš Pán je ten, kdo ruší nepřátelství člověka vůči Bohu. On je ten, kdo odpouští přinášejícím pokání, kdo smiřuje zemi s Nebem, rozptyluje nepřátelství mezi lidmi a nastoluje mezi nimi lásku a harmonii. Všem lidem, kteří Ho hledají, nabízí vnitřní pokoj, který je zakoušen jako radost a sjednocení mysli a srdce.

"V něm je náš pokoj" (Ef 2,14), pokoj, který byl ustanoven a zpečetěn na kříži a Jeho slavným Vzkříšením. Kristus nám dává pokoj, ne takový, jak tomuto slovu rozumí svět, ale Svůj pokoj: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (J 14, 17). Pokoj, který působí jednotu, jednotu po Božím způsobu, jednotu, která překonává všechny překážky.

Ale kde je ten "pokoj na zemi", který zvěstovali a oslavovali svatí Andělé v den Narození Božského dítěte? Co se děje? Co vládne na zemi, uvnitř nás a kolem nás?

To, co vidíme, je ponuré a smutné: takřka všude jsou nepokoje, rozruch, konflikty a na mnoha místech také války. To vše nalézáme v našich srdcích, myslích, ve vztazích mezi lidmi a bohužel také i v církvi.

Dokud bude převládat egoismus, zlovůle, rozmařilost, poživačnost, vášně, nepravosti, zrady, nenávist, není možné dosáhnout smíření a jednoty s Bohem. A tam kde není smíření s Bohem, tam nemůže existovat a vládnout pokoj.

Tam, kde chybí pravá víra v Boha, pravda a také bázeň Boží a dodržování jeho svaté vůle, úcta k Církvi, jejímu řádu a hierarchii dle církevní tradice, tam chybí i Bůh, spravedlnost a pravá láska, neboť tam lidé "nepoznali cestu pokoje" (Ř 3, 17).
To je také důvod, proč se tak často střetáváme s narušenými osobnostmi plnými vnitřního chaosu, zmatku, tvrdosti a poblouznění. Tak je možné pochopit hloubku narušení a otřesení, které vidíme v lidských duších a myšlení, v mezilidských vztazích a v celé naší společnosti.

Avšak i v Církvi, v tomto útočišti a přístavu pokoje nacházíme jednice, kteří nedosáhli vnitřního pokoje a svým konáním hluboce narušují a ohrožují ono Boží a nedocenitelné charizma pokoje. Všude kolem sebe roznášejí plody svých zatemněných myslí a nepokojných srdcí: bizarní nové ideje a klamné myšlenkové konstrukce a ve své pošetilosti si myslí, že slouží spravedlnosti a pravdě!

Je naší povinností, abychom s jasnou rozhodností čelili všem výzvám, ale zároveň zůstali klidnými služebníky opravdového pokoje pramenícího z Pravoslaví, které slovy sv. Theodora Studity, „přetéká pokojem“.

***

Milované děti v Pánu,

se už v našich životech a v dalším směřování Církve přihodí cokoli, opakujme spolu s králem Davidem: "Proto se nebudeme bát, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří" (Ž 45, 3). Kéž neustále zakoušíme sladkost pokoje, kterou náš Pán Ježíš Kristus Ochránce pokoje uděluje ve svatých Tajinách, když k nim přistupujeme s pokojným svědomím a dobrou nadějí na vítězství a účasti ve věčném Království Otce, Syna a Ducha svatého. Amen!
Svátek Narození našeho Pána Ježíše Krista 2018

Kristus se rodí!

S otcovskými pozdravy a požehnáním

Arcibiskup athénský Kallinikos

a ostatní členové Posvátného synodu