Ἀνακοινώσεις

«Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 8

Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ 8ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Περιεχόμενα

Εἰσαγωγικὸν.......................................................................................................   1

Μέγα ἄγνωστο Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νικολάου
ὑπὲρ τοῦ Πατρίου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου.......................................   7

Ἀρχιεπίσκοπος Λεόντιος Φιλίπποβιτς (1904-1971)........................................  19

Ὁ Παλλαϊκὸς Συναγερμὸς
ὑπὲρ τῶν Πατρίων Παραδόσεων...................................................................  29

Ἀνακοινωθὲν πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος
Ζηλωτὰς τῶν Πατρίων Παραδόσεων...........................................................  34

Πρωτοφανὴς Πανελλήνιος Συναγερμὸς Διαμαρτυρίας
μέσῳ τηλεγραφημάτων στὸν Τύπο................................................................ 40

Ἡ Βηθλεὲμ σιγᾶ.................................................................................................  57

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἑορτολόγιον
κατὰ τὸ Παλαιὸν Ἡμερολόγιον......................................................................   60

Ἐκδόσεις τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων - Ἔτος Ὄγδοον (1931).........................   62

 

Το περιοδικὸ σὲ μορφὴ pdf ΕΔΩ