Ἀνακοινώσεις

Περὶ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, εἰς τὸ ὁποῖο ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος συμφωνεῖ ἐν γένει μὲ τὴν στάση καὶ τὸν ἀγῶνα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων γιὰ τὸ θέμα αὐτό, παραθέτουμε τοὺς κατωτέρῳ ὑπερσυνδέσμους, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν γονέων ὅπως καὶ κάθε ἐνδιαφερομένου: