Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Δεκεμβρίου 2018

Τὴν Πέμπτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Ἐνημερώθη ἐπὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὴν Αὐστραλίαν.

2) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὸ Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς προσφάτου Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς.

3) Ἀπεφασίσθη μικρὰ τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης.

4) Ὡρίσθη ἡ Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 / 2 Ἰανουαρίου 2019, περὶ ὥραν 11ην πρωϊνήν, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς) ὡς ἡμέρα διὰ σύγκλησιν Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν τεσσάρων ὁμόρων Μητροπόλεων τοῦ λεκανοπεδίου τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς, διὰ τὴν προετοιμασίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.

5)  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

Μετὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδρίασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον, προκειμένου νὰ ἐκδικάσῃ τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν Πρεσβυτέρου τινὸς μετὰ μικρᾶς ὁμάδος ἐπαρχιακῆς πόλεως. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συνεδριάσεως παρελήφθη ὀγκώδης φάκελος, ὅστις περιεῖχεν ὑπόμνημα μετὰ συνοδευτικῶν ἐγγράφων τῶν κατηγορουμένων, διὰ τοῦ ὁποίου δηλοῦν ὅτι προστατεύονται ἀπὸ τὸ ἄρθρον 13 τοῦ Συντάγματος, ὡς «διακεκριμένη γνωστὴ θρησκεία τῆς Ἀποτειχισμένης Κοινότητος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ...».

 Κατόπιν τούτου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, διέταξε τὴν διακοπὴν τῆς Συνεδριάσεως, τὴν διανομὴν ἀντιγράφων τῶν στοιχείων τοῦ φακέλου εἰς τὰ μέλη τοῦ Δικαστηρίου, ὥστε μετὰ τὴν μελέτην καὶ αὐτῶν νὰ συγκληθῇ ἐκ νέου, προκειμένου νὰ γίνῃ ἡ διάσκεψις καὶ ἡ ἔκδοσις ἀποφάσεως.