Ἀνακοινώσεις

E' Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ε’


        Τὴν Παρασκευήν 22αν Ἰουνίου / 5ην Ἰουλίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ Πέμπτη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


        Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.


        Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, συνεζητήθη ἡ προϊστορία, ἡ γένεσις καὶ ἡ ἐξέλιξις τῆς συγχρόνου παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἅπαντα τὰ Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Πλευρῶν, συνέβαλον ἐποικοδομητικῶς εἰς τὴν σύνθεσιν ἑνὸς χρονικοῦ, περιλαμβάνοντος τοὺς κυριωτέρους σταθμοὺς τῆς πορείας τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως αὐτοῦ μέχρι σήμερον. Τοῦτο ἐκρίθη ἀναγκαῖον διὰ τὴν περαιτέρω ἐξέλιξιν τοῦ Διαλόγου, διότι πρὶν νὰ συμφωνήσωμεν εἰς τὸ ποία ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ στάσις μας ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πρέπει νὰ συμφωνήσωμεν εἰς τὶ συνίσταται ἡ αἵρεσις αὕτη. Ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξις τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ παρέχει εἰς ἡμᾶς ἕνα ἀντικειμενικὸν τρόπον προσεγγίσεως τοῦ θέματος, βάσει ἀδιαψεύστων ἱστορικῶν γεγονότων.


        Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Παρασκευήν, 13ην/26ην Ἰουλίου 2013, ἐν Γαλατσίῳ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.

 

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον – Φυλὴ
23.6/6.7.2013