Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης / 30ης Νοεμβρίου 2018

Τὴν Παρασκευήν, 17ην / 30ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ οποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ἡ θετικὴ ἀποτίμησις τῆς προσφάτου Πανελληνίου Συνάξεως τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου (21-10/3-11-2018), μὲ ἀναφορὰν καὶ εἰς σημεῖα χρήζοντα βελτιώσεως.

2. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα ἐνημερώθη ἐπὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὰς νομικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

3.  Ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου διὰ τὴν ἐπικειμένην Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἐν Πειραιεῖ καὶ συνεζητήθη ἡ πιθανότης ἀνταποδόσεως τῆς ἐπισκέψεως ἀντιπροσωπείας ἡμῶν εἰς Βουλγαρίαν.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔλαβε γνῶσιν τῶν ἐξελίξεων εἰς τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς.

5. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ἀντικανονικῆς διαγωγῆς Κληρικοῦ τινος καὶ ἀπεφασίσθη ἡ λῆψις τῶν ἀναγκαίων μέτρων πρὸς ἀποφυγὴν περαιτέρω πνευματικῆς ζημίας τοῦ Ποιμνίου.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησεν ἐκ νέου τὸ θέμα τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μικρᾶς ὁμάδος ἐπαρχιακῆς πόλεως, κατεχούσης ὅμως Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος, ὡς καὶ περὶ τῆς πορείας τῆς κανονικῆς πειθαρχικῆς διώξεως αὐτῆς.

7. Συνεζητήθη ἡ αἴτησις ὁμαδικῆς προσχωρήσεως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν Κληρικῶν μετὰ τοῦ Ποιμνίου των ἐξ Ἱεραποστολικῆς περιοχῆς τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐκ τῶν λεγομένων ἐπισήμων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω διερεύνησις τοῦ θέματος.

8. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἀνεφέρθη εἰς τὰ πεπραγμένα αὐτοῦ προσφάτως ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ μετέφερε σκέψεις καὶ προτάσεις τοῦ ἐκεῖ εἰσέτι παραμένοντος Τοποτηρητοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, αἱ ὁποῖαι συνεζητήθησαν καὶ ἐδόθησαν κατευθυντήριαι γραμμαί.

9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας