Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 5ης / 18ης Ὀκτωβρίου 2018

Τὴν Πέμπτην, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ οποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συλλειτούργου μετὰ τοῦ Σεβασμ. Τριάδιτζα κ. Φωτίου ἐκ Βουλγαρίας. Ἐπεσημάνθη ἡ ἰδιαιτέρα αἴσθησις τῆς θείας εὐλογίας, ἡ ὁποία ἦτο διάχυτος εἰς τὴν θεάρεστον αὐτὴν διεύρυνσιν τῆς ἑνότητος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἡμῶν.


2. Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Σουηδίαν.


3. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐποιήσατο ἀποτίμησιν τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Ρωσίαν.

 

4. Ἐξητάσθη καὶ αὖθις αἴτημα τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Σερβικῆς Ἐπισκοπῆς καὶ ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τὸν Σεβ. Δημητριάδος καὶ εἰς τὸν Θεοφ. Μεθώνης, οἵτινες πρόκειται νὰ μεταβοῦν ἐκεῖσε.

 

5. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα ἐνημερώθη διὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Σεβασμ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, ὡς πρὸς τὸν συνετισμὸν τῶν ἀποστατησάντων λαϊκῶν μετὰ κληρικοῦ τινος ἐν Βόλῳ, ὑπαιτιότητι τούτων. Οὗτοι ἐπεβάρυνον ἔτι περισσότερον τὴν θέσιν των ἐπικαλούμενοι ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ δῆθεν ζητήματα πίστεως. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως καὶ τὴν πρόσθεσιν εἰς τὸ κατηγορητήριον καὶ ἑτέρων σοβαρῶν κατηγοριῶν (λαϊκοκρατίας, ἤτοι τοποθετήσεως τῶν λαϊκῶν ὑπεράνω τοῦ Κλήρου, ἑτεροπροσδιορισμοῦ ὡς πρὸς τὸν χαρακτηρισμὸν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν οὐχὶ βάσει τῆς Ὁμολογίας καὶ αὐτοσυνειδησίας Αὐτῆς, ἀλλ΄ ὑπὸ τοῦ Κράτους, ὡς καὶ τῆς νοσηρᾶς προσωπολατρείας).

 

6. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεως πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ Ποιμνίου ἡμῶν σχετικῶς πρὸς τὴν ἀντίδρασιν ἔναντι τῶν νέων θρησκευτικῶν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν, μὲ κοινοποίησιν ἐνημερωτικοῦ ὑλικοῦ ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου.

 

7. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπιτέλεσις Συνοδικοῦ Μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Σεβ. Ταλαντίου κυροῦ Ἀκακίου (+1963) κατὰ τὴν 1-5-2019 π.ἡμ. εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς.

 

8. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας