Ἀνακοινώσεις

Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς Τοὺς Ἐφημερίους  καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 ἔναρξις τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος τῆς Ἱ. Συνόδου, κατὰ τὸ τρέχον ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 2018-19 θὰ γίνῃ τοῦ μὲν πρώτου κύκλου τὴν Τετάρτην 27-09/10-10-2018 καί ὥραν 18:00 εἰς τὴν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης (Θρασυβούλου 10, Ἀσπρόπυργος), τοῦ δέ δευτέρου κύκλου τὴν Δευτέραν 25-09/08-10-2018 καί ὥραν 18:00 εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος (Kαπετάν Ματαπᾶ 157, Πειραιάς), ὁπότε θὰ τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ τὸ πρῶτον μάθημα.

Καλοῦμεν τοὺς Αἰδεσιμωτάτους καὶ Πανοσιολογιωτάτους Ἐφημερίους ὅπως προτρέψουν τοὺς νέους νὰ συμμετάσχουν καὶ τοὺς γονεῖς νὰ στηρίξουν τὴν προσπάθειαν τῆς Ἐκκλησίας.

Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας καὶ ἐγγραφὰς παρακαλοῦμεν ὅπως ἀπευθύνεσθε εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τηλ. 2103828280 - 6948684142, (ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον: ecclesiagoc[at]gmail.com).

 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος