Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου 2018

Τὴν Τρίτην, 5ην /18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Synod2018b

Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος ἐπὶ τῷ Νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ Ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου, ὡς καὶ Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος Κυροῦ Μαξίμου ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1.γένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων. Ἀπεφασίσθησαν αἱ λεπτομέρειαι διὰ τὴν κατὰ τόπους τέλεσιν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὰ ἑπόμενα Ἅγια Θεοφάνεια. Ὡρίσθη Ὁμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καὶ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις, ὁ Πανοσιολογ. Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος. Εἰς τὰ θεσμοθετηθέντα Συλλείτουργα ἐν Ἀθήναις μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου θὰ λάβουν μέρος, εἰς μὲν τὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ Σεβασμ. Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος (ὁ καὶ Ὁμιλητής), εἰς δὲ τὸ τῆς Γ' Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμ. Σταυροῦ τοῦ ἔτους 2019, οἱ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας (ὁ καὶ Ὁμιλητὴς) καὶ Δημητριάδος.

 

2.Ὡρίσθησαν τὰ πρόσωπα, εἰς τὰ ὁποῖα θὰ γίνουν ἀπονομαὶ τιμητικῶν διακρίσεων τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν Κυριακὴν Β’ Νηστειῶν 2019.

 

3.πεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2020 εἰς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον Πενταπόλεως ἐν Αἰγίνῃ τὸν Θαυματουργόν, ἐπὶ τῇ ἑκατονταετηρίδι ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως αὐτοῦ (+1920).

 

4.Ἐξῃτάσθη αἴτησις προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινος, ὅστις ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν καὶ καθωρίσθησαν αἱ προϋποθέσεις ἀποδοχῆς αὐτοῦ. 

 

5.Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας διὰ τὸ ἔτος 2019.

 

6.Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν βελτιωμένης ἐκδόσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Γ ́ Ἐφανίσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ (1925) καὶ τοῦ Θαύματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος κατὰ τῶν Παπικῶν ἐν Κερκύρᾳ (12-11-1718).

 

7.Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τοῦ Καθαγιασμοῦ Ἁγίου Μύρου διὰ τὴν Μ. Πέμπτην τοῦ ἔτους 2019.

 

8.Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς ἐπισκέψεως τῶν Σεβασμ. Δημητριάδος καὶ Θεοφιλ. Μεθώνης εἰς Μόσχαν καὶ Σουζντὰλ ἐν Ρωσίᾳ (τέλη Ἰουλίου 2018).

 

9.Ο Ἀρχιερεῖς, οἱ ἐκπροσωπήσαντες τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Σύνοδον εἰς τὴν πρόσφατον ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ (6η Αὐγούστου 2018), ἀναφέρθησαν εἰς τὰ τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν ἐν Ρουμανίᾳ.

 

10.Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Γεωργίαν καὶ περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς Σουηδίαν καὶ Αὐστρίαν.

 

11.Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐποιήσατο ἀποτίμησιν τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν καὶ Βέλγιον.

 

12.Ὁ αὐτὸς Ἀρχιερεὺς ἀνεφέρθη εἰς τὴν κατάστασιν τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Σερβικῆς Ἐπισκοπῆς.

 

13.Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα ἠσχολήθη μετὰ τῆς νομικῆς ὀργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ ἐνέκρινε κατ᾽ ἀρχὴν τὸν Κανονισμὸν Ἐκκλησιαστικοῦ Νομικοῦ Προσώπου.

 

14.Συνεζητήθη ἡ πρόσφατος διένεξις τῶν Πατριαρχείων Κπόλεως – Μόσχας διὰ τὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας, ὡς καὶ ἡ ἐκ μέρους τοῦ δευτέρου ἀναφορὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν. Περὶ τούτου θέλει ἐκδοθῇ σχετικὴ ἐνημερωτικὴ Ἀνακοίνωσις.

 

15.Συνεζητήθησαν ἐκτενῶς αἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν μετὰ τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου ὑπὸ τὸν Σεβ. Τριάδιτσα κ. Φώτιον. Ἐξεφράσθη ἡ ἱκανοποίησις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν πρόσφατον θετικὴν ἀνταπόκρισιν τῆς βουλγαρικῆς πλευρᾶς εἰς τὰ τεθέντα ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου καὶ θέλει ὡσαύτως ἐκδοθῇ σχετικὴ πρὸς τοῦτο Ἀνακοίνωσις.

 

16.Τ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα ἀπεδοκίμασε τὴν ἀποστασίαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιναῶν τῆς Ἑλλάδος Ἱερέως τινὸς μετὰ προσκειμένου εἰς αὐτὸν Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἑνὸς Σωματείου καὶ ἀπεφασίσθη ἡ παραπομπὴ αὐτῶν διὰ τὰ περαιτέρω. Ἐν τῷ μεταξύ, ἀνέλαβεν ὁ Σεβασμ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος πρωτοβουλίαν διὰ τὸν συνετισμὸν αὐτῶν, ὥστε νὰ ἀποφευχθῇ ἡ ἐπιβολὴ ἐπιτιμίων.

 

17.σχολήθη μὲ τὸν ἑορτασμὸν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου πρώην Φλωρίνης τοῦ Ὁμολογητοῦ (7 Θ’).

 

18.Συνεσκέφθη καὶ αὖθις διὰ τὸν τρόπον ἀντιδράσεως ἐν ὄψει τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, σχετικῶς πρὸς τοὺς διανεμηθέντας εἰς τοὺς μαθητὰς ἀπαραδέκτους Φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν.

 

19.Συνεζήτησε τοὺς κινδύνους ἐκ τοῦ αὐξανομένου ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου τῶν πάντων, μὲ ἀνεξελέγκτους διαστάσεις.

 

20.Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνεδρίασαν καὶ τὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια καὶ ἠσχολήθησαν μὲ ζητήματα τῆς ἁρμοδιότητος αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας