Ἀνακοινώσεις

Ἔκκλησις ὑπὲρ τῆς κλινικῆς "Ἁγίου Πέτρου" στὸ Κογκό

Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ εἴκοσι χρόνια τῆς ἀρχιερατικῆς μου διακονίας, ἔχω ἀποφασίσει νὰ κάνω μία γενικὴ ἔκκλησι γιὰ ἕνα σκοπὸ κοντὰ στὴν καρδιά μου, ἐλπίζων ὅτι οἱ δυνάμενοι θὰ προσφέρουν ὅ,τι μποροῦν σὲ αὐτὸ τὸ ἄξιο καὶ θεάρεστο ἔργο.

EVEQUE PERE PHILIPPE DR PATRICK

Στὴν πόλι Κανάγκα, στὴν Λαϊκὴ Δημοκρατία τοῦ Κογκὸ (πληθυσμὸς πόλεως περίπου ἕνα ἑκατομμύριο), λειτουργεῖ μὲ τὴν ἐπίβλεψι τῆς Ἐπισκοπῆς μας μία μικρὴ Κλινικὴ ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Πέτρου. Διευθυντὴς εἶναι ὁ Κληρικός μας Αἰδ. π. Φίλιππος Μουτόμπο, διπλωματοῦχος νοσοκόμος, ἐνῶ οἱ ἰατρικὲς καὶ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις γίνονται ἀπὸ τὸν ἰατρό Πατρίκιο Καμφούφου, ἀφιερωμένο καὶ εὐλαβῆ Ὀρθόδοξο Χριστιανό, μὲ τὴν βοήθεια ἄλλων δύο νοσοκόμων.

Οἱ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν στοὺς ἐνορίτες μας. Τὰ κτήρια ποὺ χρησιμοποιοῦνται τώρα εἶναι δύο ἄθλιες καλύβες ἀπὸ πλίνθους, καὶ ὁ ἐξοπλισμὸς εἶναι ἀνεπαρκὴς ἀκόμη γιὰ τὶς ἁπλές ἐπεμβάσεις ποὺ γίνονται ἐκεῖ: Χειρουργίες σκωλικοειδήτιδος, κήλης, καισαρικές, καὶ βεβαίως γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι ἑλονοσίας καὶ τύφου. Θα ἤθελα πρωτίστως ἡ Κλινικὴ νὰ στεγασθῆ σὲ ἕνα πιὸ κατάλληλο κτήριο, καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἀγορασθῆ ὁ βασικὸς ἐξοπλισμός: κρεββάτια, ἀπολυμαντῆρες, μικροσκόπια, φάρμακα κτλ., ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῆ σωστὴ περίθαλψις σὲ ἕνα περιβάλλον καθαρό.

Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔχει ἀνοιχθῆ εἰδικὸς λογαριασμὸς, καὶ παρακαλῶ ὁποιοδήποτε ἔμβασμα βοηθείας, ἀπὸ ὅποιον θὰ εἶχε τὴν καλωσύνη, νὰ σταλῆ ἐκεῖ καὶ ὄχι σὲ μένα. Παρακαλῶ ὅμως νὰ μὲ πληροφορήσετε μὲ e-mail στὴν διεύθυνσι ambrose{at}hsir.org γιὰ ὁποιοδήποτε ποσὸ καταθέσεως, ὥστε νὰ κρατήσω λογαριασμό. Ἀπὸ τὸ ποσό ποὺ θὰ συγκεντρωθῆ, ἐξαρτᾶται ἡ φύσις τῆς προβλεπομένης ἐργασίας: εἴτε ἡ κατασκευή ἑνὸς νέου κτηρίου στὸ οἰκόπεδο τῆς Ἱεραποστολῆς μας στὴν Κανάγκα, εἴτε ἡ ἀγορὰ καὶ μετατροπὴ ἑνὸς ὑπάρχοντος κτηρίου.

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῆ πλουσίως ὅλους ὅσοι μποροῦν νὰ βοηθήσουν μὲ τὰ ἐμβάσματα ἤ μὲ τὴν προσευχή τους!

Τράπεζα: Rawbank, Kananga, Kasai Central, Democratic Republic of Congo

Ὄνομα κατόχου: Mutombo Mukadi

Κώδικας Swift: RAWBCDI

Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ: 05910-00156247201-37

+ Ὁ Μεθώνης Ἀμβρόσιος