Ἀνακοινώσεις

Περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2735

Ἐν Ἀθήναις, 11 / 24 - 08 - 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ

 

γαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

ς γνωστὸν μέγα καύχημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἶναι ἡ Θεόθεν Βεβαίωσις, ἤτοι τὸ γεγονὸς τῆς Γ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 14ην Σεπτεμβρίου, κατὰ τὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον τοῦ ἔτους 1925.

Προκειμένου λοιπὸν νὰ τιμᾶται δεόντως ἡ ἑορτὴ αὕτη, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν τέλεσιν Ἀρχιερατικοῦ Συλλειτούργου κατ᾽ ἔτος, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Τρίτης Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Κυριακὴν μετὰ τὴν Ὕψωσιν, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Τσακὸν Ἁγίας Παρασκευῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Τοῦτο δὲ θὰ λάβῃ χώραν κατὰ τὸ παρὸν ἔτος τὴν Κυριακήν, 17/30-09-2018, μὲ Ὁμιλητὴν κατ΄ αὐτὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ. Γερόντιον.

 

Μετ᾿ εὐχῶν
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος