Ἀνακοινώσεις

Περὶ Συνάξεως Κατηχητῶν

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2734

Ἐν Ἀθήναις, 11 / 24 - 08 - 2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῆς Ἐπικρατείας

 

γαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Κοινοποιεῖται εἰς ἅπαντα τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, ὅτι κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως ἔχει ὁρισθῆ ὡς ἡμερομηνία κοινῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων ἡ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἑκάστου ἔτους, καὶ ἡμερομηνία λήξεως τῶν μαθημάτων ἡ τελευταία Κυριακὴ τοῦ Μαΐου (π.ἡ.).

Συνεπῶς, ἡ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων διὰ τὴν προσεχῆ Κατηχητικὴν περίοδον εἶναι ἡ Κυριακή, 10/23 Σεπτεμβρίου 2018.

πιπλέον, εἰδοποιοῦνται οἱ Κατηχηταὶ καὶ Κατηχήτριαι τῶν Μητροπόλεων τῶν πλησιοχώρων εἰς τὰς Ἀθήνας, ὅτι κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος ὀργανοῦται Σύναξις Κατηχητῶν διὰ τὸ Σάββατον, 26 Αὐγούστου/8 Σεπτεμβρίου 2018, καὶ ὥραν 10.00 π.μ., εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου (Ἀναγεννήσεως 37, Ν. Φιλαδέλφεια).

Θέμα τῆς Συνάξεως: «Τὸ ἑνιαῖον ἐτήσιον πρόγραμμα κατηχητικῶν μαθημάτων».

 

Μετ᾿ εὐχῶν ἐνθέρμων
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος