Ἀνακοινώσεις

Ὥρα Ἀκολουθίας της Αναστάσεως

Ἀριθμός Πρωτ. 2361

Ἐν Ἀθήναις, 9 / 22 - 4 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰς Ἱερὰς Μονὰς
ἐν Ἑλλάδι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κατὰ τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 7/20-4-2016, ἀπεφάσισε νὰ ὑπομνήσῃ εἰς τοὺς Ἐφημερίους καὶ τοὺς Ἐπιτρόπους ἁπάντων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας τὴν τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως κατὰ τὴν 12.00 χειμερινὴν ὥραν τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μ. Σαββάτου πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πάσχα, χάριν ὁμοιομορφίας.

Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱ. Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς


† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος