Ἀνακοινώσεις

Ψήφισµα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν Κληρικῶν τῆς Νοτίου Ἑλλάδος

 

Ἡµεῖς, οἱ Κληρικοὶ τῆς Νοτίου Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, συνήλθοµεν σήµερον, 18/31.11.2015, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Πειραιᾶ, συµπαρόντων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τῶν Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόµου, Δηµητριάδος κ. Φωτίου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήµεντος.

Ἠκούσαµεν τρεῖς ἐµπεριστατωµένας Εἰσηγήσεις ὑπὸ τῶν Σεβασµ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, Δηµητριάδος κ. Φωτίου καὶ τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήµεντος, αἱ ὁποῖαι περιέγραψαν ἐν συνόψει τὰ τῆς Η’ Ἁγίας Οἰκουµενικῆς Συνόδου, τῆς Θ’ Ἁγίας Οἰκουµενικῆς Συνόδου καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας µας.


Ἅπαντες συνεφωνήσαµεν, ὅτι αἱ Ἅγιαι Η’ καὶ Θ’ Σύνοδοι ἐπὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων Φωτίου Μεγάλου καὶ Γρηγορίου Παλαµᾶ εἶναι ὄντως Οἰκουµενικαὶ Σύνοδοι, µὲ καθαρῶς ἀντι-παπικὸν χαρακτῆρα, µία δὲ µελλοντικὴ γνησίως Οἰκουµενικὴ Σύνοδος ὀφείλει νὰ διακηρύξῃ τοῦτο· ἐν τούτοις, µέχρι τότε, ἐκφράζοντες τὴν Συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας, δυνάµεθα νὰ ἑορτάζωµεν Αὐτὰς κατ᾿ ἔτος, ἀνανεώνοντες τὸ ἀντι-παπικὸν καὶ ἐν τέλει ἀντι-οικουµενιστικὸν µήνυµα Αὐτῶν.


Ἐπίσης, συνεφωνήσαµεν ὅτι ἡ Ὁµολογία Πίστεως, τὴν ὁποίαν ἔχει ἐγκρίνει ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας ἀπὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἐκφράζει συνοπτικῶς καὶ µὲ ἱκανοποιητικὴν πληρότητα καὶ ἀκρίβειαν τὴν Πίστιν τοῦ Πληρώµατος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας.


πρόκλησις τῆς ἐξαγγελθείσης καὶ προετοιµαζοµένης οἰκουµενιστικῆς ψευδοσυνόδου τοῦ 2016, µὲ προοπτικὴν διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ συγκρητισµοῦ, ἀντιµετωπίζεται ὑπὸ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας ἐπαρκῶς µὲ τὴν ἔγκρισιν τῶν προταθέντων ὑπὸ τῶν τριῶν ἀνωτέρω Εἰσηγητῶν, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕν ἰσχυρότατον Μήνυµα κατὰ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ µίαν σωστικὴν Μαρτυρίαν ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.


Καλοῦνται οἱ ἀξιοσέβαστοι Κληρικοί µας νὰ ἐµβαθύνουν εἰς τὰ Μηνύµατα τῆς παρούσης Συνάξεως, νὰ µεταφέρουν αὐτὰ εἰς τοὺς πιστοὺς τῶν Ἐνοριῶν µας, ὥστε νὰ καλλιεργηθῇ ἔτι περισσότερον τὸ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογικὸν καὶ Ἐκκλησιαστικὸν φρόνηµα, ἔναντι τοῦ καλπάζοντος ἐκκλησιοµάχου Οἰκουµενισµοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλῶς ἔχει ἐκπέσει τῆς σωζούσης Ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ στρέφεται κατὰ τῆς Ἀληθείας καὶ καταλήγει νὰ εἶναι καὶ Θεοµάχος.


Αἱ προσευχαὶ τῶν µελῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἂς αὐξηθοῦν καὶ ἐνταθοῦν, ὥστε ὁ Θεῖος Παράκλητος νὰ διατηρήσῃ τὴν Ἑνότητά µας ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Ἀγάπης, ἐν µέσῳ τοῦ σάλου, τὸν ὁποῖον ἔχει προκαλέσει καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλῇ ἡ ἐκκλησιοµάχος παναίρεσις τοῦ Οἰκουµενισµοῦ.

Ἐν Πειραιεῖ, τῇ 18ῃ Νοεµβρίου 2015 ἐκ.ἡµ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Οἱ Ἀρχιερεῖς
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Δηµητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ

Οἱ Κληρικοὶ

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν
Ἀρχιµανδρίτης Νεόφυτος Παναγιωτόπουλος
Ἀρχιµανδρίτης Θεολόγος Ἀποστολόπουλος
Ἱεροµόναχος Χρύσανθος Κουτσολιᾶκος
Ἱερεὺς Ἀλέξανδρος Διζὲς
Ἱερεὺς Ἀρσένιος Κοντογιαννόπουλος
Ἱερεὺς Στυλιανὸς Τοµαὴς
Ἱερεὺς Πέτρος Ντὸς Σάντος 

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος
Ἀρχιµανδρίτης Γρηγόριος Ταυλάριος
Ἀρχιµανδρίτης Ἀνδρέας Νταγκίνης (Κρήτη)
Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Τσίκουρας
Ἱεροµόναχος Μερκούριος Ἀναµουρλῆς
Ἱεροµόναχος Χριστοφόρος Νιανιούρης
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κοντογιώργης
Ἱερεὺς Προκόπιος Μπούτσης
Ἱερεὺς Ἰωάννης Κάτσαρης
Ἱερεὺς Περίανδρος Ἀθανασᾶκος
Ἱερεὺς Γεώργιος Κανέτης
Ἱερεὺς Δανιὴλ Καουδάκης
Ἱερεὺς Νικόλαος Λάµπρου
Μοναχὸς Σωφρόνιος Συρίγος

Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας
Ἀρχιµανδρίτης Παρθένιος Κωνσταντάρας
Ἱεροµόναχος Ἀθανάσιος Τζεννῆς
Ἱεροµόναχος Παντελεήµων Καλιαχίδης
Ἱεροµόναχος Θεόφιλος Δελαπόρτας
Ἱεροµόναχος Καλλίνικος Ἡλιόπουλος
Ἱερεὺς Χαράλαµπος Χαµοσφακίδης
Ἱερεὺς Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης
Ἱερεὺς Εὐάγγελος Βελέντζας
Ἱερεὺς Ἰωάννης Ψωµιάδης
Ἱερεὺς Στυλιανὸς Κοµνηνὸς
Ἱερεὺς Χρῆστος Παπαδόπουλος
Ἱερεὺς Ματθαῖος Μαβίδης
Ἱερεὺς Ἀλέξανδρος Ἀναστασιάδης
Διάκονος Νεκτάριος Γιαζγκουλίδης
Διάκονος Λεωνίδας Πῖττος
Διάκονος Κωνσταντῖνος Πετσαλίδης

Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
Ἀρχιµανδρίτης Θεοδόσιος Ἁγιοκυπριανίτης (Ἡγούµενος)
Ἀρχιµανδρίτης Ἀθανάσιος Γουργιώτης (Ἀγρίνιον)
Ἱερεὺς Ἄγγελος Μουρλᾶς
Ἱερεὺς Δωρόθεος Ξυναριανὸς
Ἱερεὺς Κωνσταντῖνος Τερζάκης
Ἱερεὺς Κωνσταντῖνος Σωτηριάδης
Ἱερεὺς Γεώργιος Γιὰν
Ἱερεὺς Σωτήριος Γιούλης
Ἱερεὺς Δηµήτριος Παλιᾶκος
Διάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης
Ὑποδιάκονος Ἀντώνιος Ἁγιοκυπριανίτης

Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀχαΐας
Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ἰωάννου
Ἱεροµόναχος Συµεὼν Παπάδης
Ἱεροµόναχος Παχώµιος Σπυρίδης
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Δηµαρᾶς