Ἀνακοινώσεις

Ψήφισµα

Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Xριστιανῶν Ἑλλάδος
Ἱερατικὴ Σύναξις τῶν Κληρικῶν Βορείου Ἑλλάδος
Θεσσαλονίκη, 16/29.12.2015

 

Ψήφισµα
τῆς Ἱερατικῆς  Συνάξεως τῶν Κληρικῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος


Μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὰς πρεσβείας τῶν Ἁγίων Πολιούχων τῆς συµπρωτευούσης, τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος Δηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου καὶ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Γρηγορίου Παλαµᾶ, ἡµεῖς οἱ Κληρικοὶ τῆς Βορείου Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Καλλίνικον, συνήλθοµεν σήµερον, 16/29.12.2015, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, συµπαρόντων τῶν Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, Δηµητριάδος κ. Φωτίου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὡς καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φιλίππων κ. Ἀµβροσίου.


Μετὰ προσοχῆς ἠκούσαµεν τρεῖς κατὰ σειρὰν τεκµηριωµένας Εἰσηγήσεις ὑπὸ τῶν Σεβασµ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ Δηµητριάδος κ. Φωτίου, οἱ ὁποῖοι ἀνεφέρθησαν συνοπτικῶς ὁ µὲν πρῶτος εἰς τὸ ἱστορικὸν πλαίσιον, τὴν λειτουργίαν, ὡς καὶ τὸ Κανονικὸν καὶ Δογµατικὸν Μήνυµα τῆς Η’ Ἁγίας Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ὁ δὲ δεύτερος εἰς τὸ συνοδικῶς ἐγκεκριµένον Κείµενον τῆς Ὀρθοδόξου Ὁµολογίας Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας µας, τὸ Ὁποῖον µὲ ἱκανοποιητικὴν πληρότητα, λιτότητα, νηφαλιότητα, σαφήνειαν καὶ ἀκρίβειαν ὁριοθετεῖ τὴν Ἀλήθειαν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῶν οἰκουµενιστικῶν λεγοµένων ἐπισήµων κατὰ τόπους ἐκκλησιῶν.


τρίτη Εἰσήγησις ἀνέλυσε, µὲ πυκνότητα καὶ ταυτοχρόνως ἐνάργειαν λόγου, τὰ τῆς Θ’ Ἁγίας Οἰκουµενικῆς Συνόδου, καὶ τὸ καίριον σωτηριολογικὸν Δογµατικὸν Μήνυµα Αὐτῆς. Τοῦ συντάξαντος τὴν Εἰσήγησιν αὐτὴν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήµεντος µὴ δυνηθέντος νὰ παραστῇ λόγῳ αἰφνιδίου ἀσθενείας, τὴν Εἰσήγησιν ἀνέγνωσεν ὁ Σεβασµ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος.


παντες κατενοήσαµεν βαθύτερον, ὅτι τὸ πλήρως ἀντι-παπικὸν Μήνυµα τῶν Η’ καὶ Θ’ Ἁγίων Οἰκουµενικῶν Συνόδων ἐπικαιροποιεῖ τὴν διαχρονικὴν στάσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς ἐκπεσούσης Δυτικῆς Χριστιανοσύνης µὲ κέντρον τὴν Ρώµην καὶ τὸν Παπικὸν Θεσµόν, ὡς ἐκ τούτου δέ, ἀναγνωριζοµένων τῶν Ἁγίων Συνόδων Αὐτῶν ὡς ὄντως Οἰκουµενικῶν, καταδικάζονται ταυτοχρόνως ὁ παναιρετικὸς Οἰκουµενισµὸς καὶ ἡ δυτικογενὴς λεγοµένη Οἰκουµενικὴ Κίνησις, προϊὸν τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ Ἡµερολογιακὴ Μεταρρύθµισις τοῦ 1924, διασπάσασα τὴν λειτουργικὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων.


Τὰς Ἁγίας Συνόδους Αὐτάς, τὴν Η’ ἐπὶ Ἁγίου Φωτίου Μεγάλου ἐν Κωνσταντινουπόλει (879-880) καὶ τὴν Θ’ ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ ἐπίσης ἐν Κωνσταντινουπόλει (1351), µία µελλοντικὴ γνησίως Οἰκουµενικὴ Σύνοδος ὀφείλει νὰ διακηρύξῃ ὡς ὄντως Οἰκουµενικὰς Συνόδους, ἀλλὰ µέχρι τότε, ἐκφράζοντες τὴν διαχρονικὴν Συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας, δυνάµεθα νὰ ἑορτάζωµεν Αὐτὰς κατ᾿ ἔτος, ἀνανεώνοντες τὸ ἀντι-παπικὸν καὶ ἐν τέλει ἀντι-οικουµενιστικὸν Μήνυµα Αὐτῶν.


πρόκλησις τῆς ἐξαγγελθείσης καὶ προετοιµαζοµένης οἰκουµενιστικῆς ψευδοσυνόδου τοῦ 2016, µὲ προοπτικὴν διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ συγκρητισµοῦ, ἀντιµετωπίζεται ὑπὸ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας ἐπαρκῶς µὲ τὴν ἔγκρισιν τῶν προταθέντων ὑπὸ τῶν τριῶν ἀνωτέρω Εἰσηγητῶν, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕν ἰσχυρότατον Μήνυµα κατὰ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ µίαν σωστικὴν Μαρτυρίαν ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.


Καλοῦνται οἱ ἀξιοσέβαστοι Κληρικοί µας νὰ ἐµβαθύνουν εἰς τὰ Μηνύµατα τῆς παρούσης Συνάξεως, νὰ µεταφέρουν αὐτὰ εἰς τοὺς πιστοὺς τῶν Ἐνοριῶν µας, ὥστε νὰ καλλιεργηθῇ ἔτι περισσότερον τὸ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογικὸν καὶ  Ἐκκλησιαστικὸν  φρόνηµα, ἔναντι τοῦ καλπάζοντος ἐκκλησιοµάχου Οἰκουµενισµοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλῶς ἔχει ἐκπέσει τῆς σωζούσης Ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ στρέφεται κατὰ τῆς Ἀληθείας, καταλήγει δὲ νὰ εἶναι καὶ Θεοµάχος.


Αἱ προσευχαὶ τῶν µελῶν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἂς αὐξηθοῦν καὶ ἐνταθοῦν, ὥστε ὁ Θεῖος Παράκλητος νὰ διατηρήσῃ τὴν Ἑνότητά µας ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Ἀγάπης, ἐν µέσῳ τοῦ σάλου, τὸν ὁποῖον ἔχει προκαλέσει καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ προκαλῇ ἡ ἐκκλησιοµάχος παναίρεσις τοῦ Οἰκουµενισµοῦ.

ν τῇ Θεοφρουρήτῳ Πόλει τῆς Θεσσαλονίκης, τῇ 16ῃ Δεκεµβρίου 2015 ἐκ. ἡµ.
† Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου

                                                  Οἱ Ἀρχιερεῖς
                                      †  Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
                                      †  Ὁ Δηµητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
                                      †  Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
                                      †  Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
Ἀρχιµανδρίτης π. Γλυκέριος Ἁγιοκυπριανίτης
Πρωτοπρεσβύτερος Λάζαρος Κωνσταντινίδης
Ἱερεὺς Ἀθανάσιος Ἀθανασιάδης
Ἱερεὺς Ἰωάννης Γιαγκόζογλου
Ἱερεὺς Κωνσταντῖνος Νιζιούδης
Ἱερεὺς Βιτάλιος Ἀλµανίδης
Ἱερεὺς Παναγιώτης Παυλίδης
Ἱερεὺς Ἐλευθέριος Καρασαββίδης
Ἱερεὺς Νικόλαος Κουρουκλίδης
Ἱερεὺς Γρηγόριος Πρυνιᾶς
Ἱερεὺς Νικόλαος Ματσούλιας

Ἱερὰ Μητρόπολις Δηµητριάδος
Πρωτοπρεσβύτερος Δηµήτριος Μίγδος
Ἱερεὺς Κωνσταντῖνος Παπανάτσιος

Ἱερὰ Μητρόπολις Σερρῶν, Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης
Ἀρχιµανδρίτης Ἰγνάτιος Σοφιάδης
Ἱεροµόναχος Παφνούτιος Μαλκόπουλος
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαντιὸς


Ἕτεροι συµµετασχόντες ὡς Παρατηρηταὶ
Ὑποδιάκονος Ἀντώνιος Ἁγιοκυπριανίτης
Ἀναγνώστης-Ἱεροψάλτης Νικόλαος Πολύχρος
Ἀναγνώστης-Ἱεροψάλτης Θεµιστοκλῆς Ἰωάννου
Λαϊκοί: Γυναῖκες 16, Ἄνδρες 21