Ἀνακοινώσεις

Συνοδικόν μνημόσυνον καὶ Συνοδικὸς Ἑσπερινός

Ἀριθμός Πρωτ. 2213


ΑΘΗΝΑΙ 30-8/12-9-2015


Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητὰ τέκνα Ἐν Κυρίῳ,

Ἐφέτος συμπηρώνονται 60 ἔτη ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου (ἐν ἔτει 1955) καὶ 90 ἔτη ἀπὸ τὴν Θεόθεν βεβαίωσιν καὶ ἐπευλόγησιν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος, διὰ τῆς Γʹ ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ εἰς τὸ ὄρος τοῦ Ὑμηττοῦ (ἐν ἔτει 1925).


Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς τῆς 19-3/2-4-2015 ἀπεφάσισεν ὅπως:

α) τὸ Σάββατον, 6/19-9-2015, εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας, μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴν λειτουργίαν προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τελεσθῇ Συνοδικὸν Μνημόσυνον εἰς μνήμην τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κυροῦ Χρυσοστόμου (Καβουρίδου), καθὼς καὶ τοῦ συνωνύμου διαδόχου αὐτοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου (Κιούση), ἐκδημήσαντος τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (6ῃ Σεπτεμβρίου) πρὸ 5 ἐτῶν.

β) τὸ Σάββατον, 20-9/3-10-2015 ἑσπέρας (ὥρα 18:00) εἰς τὸν αὐτὸν Ἱερὸν Ναὸν, τελεσθῇ Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς, ψαλλομένης τῆς ἀκολουθίας τῆς Γʹ ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Θὰ ἐπακολουθήσῃ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου.

Καλούμεθα ἅπαντες ἀφ’ ἑνός μεν νὰ τιμήσωμεν τὰ πρόσωπα τῶν Μακαριστῶν Ἀρχιεπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀφʼ ἑτέρου δὲ νὰ δοξάσωμεν ὁμοθυμαδὸν τὸν Κύριον, τὸν ποιοῦντα θαυμάσια εἰς ἐπιστηριγμόν τῆς πίστεως ἡμῶν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Άρχιγραμματεὺς


† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος