Ἀνακοινώσεις

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ἀριθμός Πρωτ.  762

Ἐν Ἀθήναις,    22-9/5-10-2010

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,

 

Τήν Τρίτην 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἑ  (5 Ὀκτωβρίου ν.ἡμ.), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μέ μοναδικόν θέμα τήν ἐκλογήν νέου Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ ἐκλογή ἔλαβε χώραν εἰς τόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν, ἔπειτα ἀπό Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ νεωτέρου κατά τήν τάξιν Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ. Θεοδοσίου.

Τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προήδρευσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Μάξιμος, ὡς Τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου. Παρόντα ἦταν ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ δέ ἀσθενῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Χριστοδούλου, μέλους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..

Ὑπογραμμίζομεν τό γεγονός ὅτι δέν ἐτέθησαν ὑποψηφιότητες. Οὐδείς προέτεινεν ἑαυτόν ὡς κατάλληλον διὰ τὴν θέσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Οἱ Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς εἶχον τήν δυνατότητα νά ἐπιλέξουν –διά μυστικῆς ψηφοφορίας– ὁποιονδήποτε ἐθεώρουν κατάλληλον μεταξύ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων ἢ ἀκόμη καὶ τῶν Ἱερομονάχων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἢ καί τῶν ζηλωτῶν ἁγιορειτῶν.

Κατά τήν πρώτην ψηφοφορίαν ἐπί 11 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καί  τά 11 ψηφοδέλτια καί ἐκ τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων ἔλαβον:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ψήφους 5.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος ψήφους 3.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ψήφους 3.

Ὁ ἰσχύων Κανονισμός ἐκλογῆς, διά τήν περίπτωσιν ταύτην προέβλεπε νέαν ψηφοφορίαν μεταξύ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀχαΐας καί ἑνός ἐκ τῶν δύο ἰσοψηφησάντων προκρινομένου διά κληρώσεως. Πλήν ὅμως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἐδήλωσεν ὅτι δέν ἤθελε ἀποδεχθῇ τυχόν πρόκρισιν αὐτοῦ διὰ ἐκλογήν, ὁπότε ἡ ἐπαναληπτική διαδικασία ἐκλογῆς διεξήθη μεταξύ τῶν δύο προκριθέντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀχαΐας καί Θεσσαλονίκης.

Κατά τήν ἐπαναληπτικήν ταύτην ψηφοφορίαν ἐπί 11 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καί  τά 11 ψηφοδέλτια καί ἐκ τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων ἔλαβον:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ψήφους 8.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος ψήφους 3.

Ὅθεν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ἐξελέγη ὁ ἀπό Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος.

Ἐγένετο ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ἀποτελέσματος ἐν μέσῳ κωδωνοκρουσιῶν καί ἐνώπιον τοῦ συνηγμένου κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐπηκολούθησε ἡ τάξις τοῦ μεγάλου μηνύματος καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου νὰ λάβῃ χώραν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου παρά τῇ Νέᾳ Φιλαδελφείᾳ τὴν μεθεπομένην Κυριακήν 4/17 Ὀκτωβρίου, ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, πρώτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. Περί ὥραν 11:30 π.μ. θέλει λάβει χώραν ἡ ὑποδοχή τοῦ νεοεκλεγέντος Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὸ σημεῖον τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν  Ἀναγεννήσεως καί Δεκελείας, ἀπ’ ὅπου θὰ ξεκινήσῃ ἡ λιτανευτική πομπή πρός τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.

Καλοῦνται ἅπαντες οἱ Κληρικοί καί τὰ ἐκκλησιάσματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν ὁμόρων Μητροπόλεων Πειραιῶς καί Ἀττικῆς, μετά τήν πρωϊνήν θείαν λειτουργίαν ὅπως συναχθοῦν εἰς τό προαναφερθέν σημεῖον διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς τό σημαντικόν τοῦτο γεγονός. Ἡ παρουσία ὅλων εἶναι ἐπιβεβλημένη.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγάθου Θεοῦ,  ἐξακολουθεῖ τὴν πορείαν αὐτῆς εἰς τόν Ἱερόν Ἀγῶνα ὑπέρ τῆς πατρώας πίστεως ἐν πνεύματι ὁμονοίας καί ὁμοψυχίας. Εἰς τοῦτο ἀσφαλῶς συνήργησαν καί αἱ εὐχαί τοῦ ἐκλιπόντος Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποίου συνεχής μέριμνα ἦτο πάντοτε ἡ διαφύλαξις αὐτῆς τῆς ὁμοψυχίας.

Ἐπιδαψιλεύοντες δέ ἐπί τούτοις πάσιν ὑμῖν τὰς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτήρ παντός ἀγαθοῦ παρέχει ὑμῖν πάντοτε πλουσίας τάς δωρεάς τε καί χάριτας Αὐτοῦ, οὗ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴη μετά πάντων ὑμῶν.

Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Γραμματεύς

†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ

{backbutton}