Ἀνακοινώσεις

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀναγνωσθήτω ἐπ' Ἐκκλησίᾳ

Ἀριθμός Πρωτ.  761

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,

Ὅπως ἀσφαλῶς ἤδη ἔχετε πληροφορηθεῖ, ὁ Μακαριστός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν,  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χρυσόστομος Β’, ὁ ἀπό Θεσσαλονίκης, τὴν Κυριακήν 6/19 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. καὶ περὶ ὥραν 13:30 μετέστη εἰς τὰς αἰωνίους μονάς. Ὁ βίος τοῦ ἐκλιπόντος Πρωθιεράρχου εἶναι εἰς ἅπαντας γνωστός: ἀκραιφνής περί τήν πίστιν καί ἀκέραιος εἰς τὴν ἠθικήν, συνεδύαζε τήν ὀρθοδοξίαν μετά τῆς ὀρθοπραξίας, διό καί ἠξιώθη τέλους ἀγαθοῦ ὅπως πάντοτε ηὔχετο.

Προγνωρίσας τό τέλος αὐτοῦ, ἠτοιμάσθη καταλλήλως διὰ μέγα ταξίδιον εἰς συνάντησιν μετά τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν, τὸν ὁποῖον ἐκ νεότητος ἠγάπησε ἀφιερωθείς εἰς Αὐτόν. Ἐξέπνευσεν ἤρεμος ἐπί τῆς κλίνης του προσευχόμενος καί περιστοιχιζόμενος ἀπό τά πνευματικά του τέκνα. Ἀληθῶς χριστιανά τά τέλη αὐτοῦ, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα καὶ εἰρηνικά ὅπως ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν δέεται συνεχῶς διά πάντα τὰ μέλη Αὐτῆς. Δέν εἶναι δέ ἁπλῆ σύμπτωσις, ὅτι ἡ ἡμερομηνία τῆς τελευτῆς αὐτοῦ σχεδόν ταυτίζεται χρονικῶς μετά τῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου αὐτοῦ Μακαριστοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ἐπισυμβάσης τήν νύκτα τῆς 6ης πρὸς τὴν 7ην Σεπτεμβρίου 1955 (ἐ.ἑ.) καθώς καί τό ὅτι αἱ ἐξόδιοι ἀκολουθίαι ἀμφοτέρων συνέπεσον μετά τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Ταῦτα πάντα πληροφοροῦσιν ἡμᾶς ἤδη, ὅτι ὁ Μακαριστός Ποιμενάρχης ἡμῶν εὗρε παρρησίαν πρὸς τὸν Θεόν, διό καί ἔχομεν θάρρος ὅτι αἱ εὐχαί αὐτοῦ, ὁμοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν ἐν οὐρανοῖς θέλουσι στηρίζει ἡμᾶς εἰς τὸν ἐπὶ γῆς ἀγῶνα ὑπὲρ τῶν πατρώων παραδόσεων τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας.

Τὸν ἀγῶνα τοῦτον συνεχίζουσα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, συνῆλθεν ἐκτάκτως τῇ αὐτῇ ἡμέρα τῆς ἐκδημίας τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναχράντου Μεγάρων, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου Αὐτῆς, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Διαυλείας κ. Ἀκακίου καί ὥρισε Τοποτηρητήν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμον, κωλυομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀντιπροέδρου Αὐτῆς λόγῳ ἀσθενείας. Τῇ δέ 10ῃ/23ῃ Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., συνελθοῦσα ἐκτάκτως εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Τοποτηρητοῦ τοῦ χηρεύοντος Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μαξίμου, μετά τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου, ἀπεφάσισε –μεταξύ τῶν ἄλλων- ὅπως:

α) συνέλθῃ εἰς νέαν ἔκτακτον συνεδρίαν τήν Τρίτην 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἑ.  (5 Ὀκτωβρίου ν.ἡμ.)  εἰς τὰς 10:30 π.μ. μέ μοναδικόν θέμα τήν ἐκλογήν νέου Ἀρχιεπισκόπου.

β) ἡ ἐκλογή λάβῃ χώραν εἰς τόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν (Διοσκούρων 6,  Μοναστηράκι) τῶν θυρῶν κεκλεισμένων.

γ) τῆς συνεδρίας προηγηθῇ  ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ νεωτέρου κατά τήν τάξιν Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ. Θεοδοσίου.

δ) τὸ τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου τελεσθῇ τὸ Σάββατον 10/23 Ὀκτωβρίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν Παναχράντου Μεγάρων

Ὅθεν καλεῖσθε ἅπαντες, κλῆρος καί λαός ὅπως ἀναπέμψητε προσευχάς καί δεήσεις εἰς τόν Κύριον διά τήν ἀνάπαυσιν τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου καί διά τήν ἐκλογήν νέου ἀξίου διαδόχου αὐτοῦ.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ὁ Τοποτηρητής

†  Ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ

Τὰ Μέλη

†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ

†  Ὁ Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

†  Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

†  Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

†  Ὁ Ἀμερικῆς  ΠΑΥΛΟΣ

†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

†  Ὁ Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ

†  Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

 

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2010 τῇ 11ῃ /24ῃ Σεπτεμβρίου

Τῇ ἐντολῆ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Ὁ Γραμματεύς

†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ

{backbutton}