Ἀνακοινώσεις

Σύναξις στόν Ὀργανισμό Λιμένος Πειραιῶς περί "Κάρτας Πολίτου"

Πρὸς τό  εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,


          Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν θέλοντας νά συμβάλει εἰς τὴν καλυτέραν  καὶ ὁλόπλευρον ἐνημέρωσιν τῶν πιστῶν σχετικά μέ τό ζήτημα τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ πολίτου» προγραμματίζει ἡμερίδα

 

          (ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου) εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς τὴν Τετάρτην 25-11/8-12-2010 περί ὥραν 5ην ἀπογευματινήν. Τό θέμα πρόκειται νά ἐξετασθῇ ὑπό Θεολογικῆς, Νομικῆς καί Τεχνολογικῆς ἀπόψεως.


           Καλεῖσθε ὅπως προσέλθητε διά νά πληροφορηθῆτε τήν τεκμηριωμένην ἄποψιν τῶν εἰδικῶν ἐπί τοῦ θέματος τούτου. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. καλεῖ τὰ τέκνα της νά μή παρασύρονται ἀπό ἀνευθύνους κινήσεις ὅπως συμπλήρωσιν ἐντύπων καὶ συλλογήν ὑπογραφῶν ἀπὸ ἐξωεκκλησιαστικούς (ἐκτὸς τῆς κανονικῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας) παράγοντας. Ἡ Ἱερά Σύνοδος θὰ  κυκλοφορήσῃ σχετικήν ἐγκύκλιον ἀφοῦ συμπληρωθεῖ ἡ διαδικασία συλλογῆς τεκμηριωμένων πληροφοριῶν.

 

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου


†  Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος