Ἀνακοινώσεις

Σύναξις Σέρβων Κληρικῶν

        Τὴν Παρασκευὴν 5/18 Φεβρουαρίου, εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔλαβε χώραν ἡ Σύναξις τῶν ἐν Σερβίᾳ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου. Συνεζητήθησαν ὅλα τά προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἐν Σερβίᾳ καὶ ἰδιαιτέρως τῆς καλυτέρας ὀργανώσεώς των ὡς τοπικῆς Ἐκκλησίας.


        Ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τούς Σέρβους Κληρικούς διαβεβαιών τούτους διὰ τὰ θερμά αἰσθήματα τῆς ἐν Χριστῶ ἀγάπης τῶν Ἑλλήνων Γ.Ο.Χ. πρὸς τούς Σέρβους, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐμπράκτως κατ’ ἐπανάληψιν εἰς τὸ παρελθόν. Οἱ Ἕλληνες Γ.Ο.Χ. θεωροῦν ὡς γνησίους ἀδελφούς των τούς Σέρβους, καὶ ὅλους τούς γνησίους Ὀρθοδόξους ἐκ πάσης ἐθνικότητος. Διότι ὅσοι ἀναγεννῶνται διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος ἀνήκουν εἰς τὸ νέον Ἔθνος τῶν Ὀρθοδόξων, εἴτε Ἕλληνες, εἴτε Σλαῦοι, εἴτε Ἄγγλοι, εἴτε Γερμανοί, εἴτε ὁ,τιδήποτε, καθώς ἰσχύει τὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» (Γαλ. 28). Ὑφίσταται μόνον ἡ γλωσσική διαφορά καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ θεωρηθῇ καλύτερος Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἕνεκα τῆς καταγωγῆς του.


         Οἱ ἐκ Σερβίας προσελθόντες Κληρικοί ἔθεσαν τό ζήτημα τῆς ὀργανώσεως τῆς τοπικῆς των Ἐκκλησίας μάλιστα δέ ὑπό τό φῶς τῶν νέων ἐξελίξεων τῆς ἀποστασιοποιήσεως τοῦ Σέρβου Ἐπισκόπου Ράσκας καί Πριζρένης Ἀρτεμίου ἀπό τό Πατριαρχεῖον Σερβίας καὶ ὑπέβαλον γραπτόν ὑπόμνημα πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον. Γενομένης συζητήσεως ὁ Μακαριώτατος προέτρεψε τούς Σέρβους νά ἔχουν σύμπνοιαν μεταξύ των,  νά ἐπιλύουν ἐν ἀγάπῃ κάθε ἀναφυόμενον ζήτημα καί νά ἔχουν καλυτέραν ἐπικοινωνίαν μετά τού ἰδίου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Προέτρεψεν ἐπίσης τούτους νά ἐπιδοθοῦν δι’ ἀνανεωμένου ζήλου εἰς τὴν ἱεραποστολήν καί νά ὀργανωθοῦν μὲ καλύτερον τρόπον, δίδων ταυτοχρόνως σαφεῖς πρός τοῦτο ὁδηγίας.


         Τὴν ἑπομένην, Σάββατον 6/19 Φεβρουαρίου ἅπαντες οἱ Σέρβοι κληρικοί συνελειτούργησαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου, τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἄλλων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος εἰς τὸν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου. Λόγῳ τῆς παρουσίας τῶν Σέρβων Κληρικῶν σημεῖα τινά τῆς λειτουργίας ἐψάλησαν εἰς τὰ σλαβωνικά.