Ἀνακοινώσεις

Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός Ἑορτασμὸς Ὁσίου Παρθενίου

 

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2060

ΑΘΗΝΑΙ 28 - 11 / 11 - 12 – 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

γαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
κατὰ Χριστὸν τελειότης χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀπάρνησιν τῶν ἐγκοσμίων καὶ τὴν διὰ βίου ἀκολούθησιν τοῦ Κυρίου: «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Ματθ. ΙΘ´, 21). Τὸ τάγμα τῶν Ὁσίων Μοναχῶν ταύτην τὴν τελειότητα ἐπιδιώκει. Εἰς τὴν ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ κατώρθωσε νὰ φθάσῃ καὶ ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Παρθένιος ὁ Χῖος (1815-1883), ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου ἤδη τιμᾶται τοπικῶς ἐν Χίῳ. Ὁ Ὅσιος ὑπῆρξε Κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μάρκου Χίου, ἡ ὁποία κατέστη προπύργιον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τῶν Πατρώων Παραδόσεων καὶ εἰς τὴν ὁποίαν ἐδιδάχθη τὸν Μοναχισμὸν ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης Χίου κυρὸς Στέφανος.


θεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 5ης / 18ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., προέβη εἰς τὴν διαπίστωσιν τῆς ἤδη πανθομολο-γουμένης ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παρθενίου τοῦ Χίου.


πρῶτος ἐπίσημος Συνοδικὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ὁσίου θὰ λάβῃ χώραν τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 7ης /20ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 17:00’), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Μάρκου Κορωπίου Ἀττικῆς, καὶ τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 8ης / 21ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 06:00’), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον. Καλοῦνται ὅθεν οἱ δυνάμενοι ὅπως προσέλθουν διὰ νὰ τιμήσουν τὸν Ὅσιον.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

 

EpisimosEortasmosOsiouPaxwmiou