Ἀνακοινώσεις

Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός Ἑορτασμὸς Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2203


ΑΘΗΝΑΙ 12 / 25 - 7 - 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

 

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,


«Πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β´ Τιμοθ. Γ´ 12). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐπιβιώνει ἐν μέσῳ διωγμῶν καὶ ἐνδυναμοῦται εἰς τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα ἀπὸ τὴν ἀνδρείαν τῶν Μαρτύρων τῆς Πίστεως. Εἷς Μάρτυς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ὑπῆρξεν ὁ Νέος Ἱερομάρτυς Ἰωσὴφ ὁ ἐκ Δεσφίνης, ὁ ὑπὸ ἀδελφοκτόνων χειρῶν σφαγιασθεὶς, διότι ἤλεγξε τὴν ἀδελφοκτονίαν. Τοῦτος ἤδη τοπικῶς ἐν Πελοποννήσῳ ὡς Μάρτυς γνήσιος τοῦ Χριστοῦ τιμᾶται ὑπὸ τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.


Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 5ης /18ης Σεπτεμβρίου 2014, προέβη εἰς τὴν διαπίστωσιν τῆς ἁγιότητος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ, προκειμένου σύσσωμος ἡ Ἐκκλησία μας νὰ τιμᾶ τοῦτον ἀξιοχρέως.


πρῶτος ἐπίσημος Συνοδικὸς ἑορτασμὸς τοῦ Νεο-ἱερομάρτυρος θὰ λάβῃ χώραν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης Ἀθηνῶν (Ἀρτέμωνος 133), τὴν Δευτέραν 21-7/3-8-2015 (ὥρα 19:00), ὁπότε θὰ τελεσθῇ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, καὶ τὴν Τρίτην 22-7/4-8-2015, ὁπότε θὰ τελεσθῇ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ θὰ ὑπογραφῇ ἐπισήμως ἀντίγραφον τῆς Συνοδικῆς Πράξεως Ἁγιοκατατάξεως τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου.


Καλοῦνται ἅπαντες καὶ κυρίως ὅσοι εὑρίσκονται ἐντός τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς, νὰ παραστοῦν εἰς τὰς ἐκδηλώσεις.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος