Ἀνακοινώσεις

Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός Ἑορτασμὸς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2054


ΑΘΗΝΑΙ 1 / 14 - 11 – 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι νὰ ὑφίσταται κατὰ καιροὺς διωγμοὺς ἐκ μέρους τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ Ἱερὸς ἡμῶν Ἀγὼν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ὑπέστη αἱματηρὰς διώξεις, ἤδη ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ἑορτολογικῆς ἀποστασίας, προιμίου οὔσης τῆς Οἰκουμενιστικῆς λαίλαπος.

 

Τὸ πρῶτον θῦμα τῶν διωγμῶν αὐτῶν, ἡ Πρωτομάρτυς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος, ὑπῆρξεν ἡ Νεομάρτυς Αἰκατερίνη (Ρούττη). Αὕτη ἡ γενναιόψυχος δούλη τοῦ Θεοῦ, βλέπουσα τὰ διωκτικὰ ὄργανα νὰ ἐπιτίθενται εἰς τὸν Ἱερέα τῶν Ὀρθοδόξων, προέταξε τὸ σῶμα αὐτῆς καὶ ἐδέχθη ἐκείνη, ἀντὶ τοῦ Ἱερέως, τὸ θανάσιμον πλῆγμα ἐκ τοῦ ὑποκοπάνου τοῦ τυφεκίου τοῦ διώκοντος ἀστυνομικοῦ. Ὅπως δὲ χαρακτηριστικῶς ἀναφέρει ὁ ἱστοριογράφος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος μακαριστὸς Μητροπολίτης Πενταπόλεως κυρὸς Καλλιόπιος, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία Αὐτῆς δὲν ἦτο ἁπλῆ κηδεία, «ἀλλὰ ἱερὰ Λιτανεία μαρτυρικοῦ Λειψάνου. Χιλιάδες πιστοὶ συνώδευσαν τὴν πομπὴ κρατοῦντες ἄλλοι ἄνθη, ἄλλοι λαμπάδες καὶ ἄλλοι φοίνικες».


Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 5ης /18ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., προέβη εἰς τὴν διαπίστωσιν τῆς ἤδη μεταξὺ τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναγνωριζομένης ἁγιότητος τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης.


Ὁ πρῶτος ἐπίσημος Συνοδικὸς ἑορτασμὸς τῆς Νεομάρτυρος θὰ λάβῃ χώραν τὸ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 14ης /27ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 17:00), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς (Συνοικισμὸς Νέος Πόντος), καὶ τὴν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 15ης / 28ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 06:00), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον, οἱ δὲ δυνάμενοι προτρέπονται ὅπως προσέλθουν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος