Ἀνακοινώσεις

Πρώτη Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Α’


      Τὴν 29ην Δεκεμβρίου 2012 / 11ην Ἰανουαρίου 2013,  εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη  ἡ Πρώτη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

      Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν, πλὴν τοῦ ἀποκλεισθέντος λόγῳ δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν εἰς τὴν Ν. Ὀσσετίαν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.


      Ἡ Πρώτη αὕτη Κοινὴ Σύσκεψις εἶχε κυρίως τυπικὸν καὶ διαδικαστικὸν χαρακτῆρα, ἐφ’ ὅσον ἀντηλλάγησαν τὰ ἐπίσημα Συνοδικὰ Ἔγγραφα, διὰ τῶν ὁποίων ἐνεκρίθησαν τὰ Μέλη τῶν ἑκατέρωθεν Ἐπιτροπῶν, ἐνεκρίθη ὁ προταθεὶς Κανονισμὸς Λειτουργίας καὶ ὡρίσθησαν τὰ Μέλη τῆς Γραμματείας.


      Ἐν συνεχείᾳ, κατόπιν ἐκτενοῦς συζητήσεως εἰς ἐγκάρδιον ἀδελφικὸν κλῖμα, ὡρίσθη ἕν θεματολόγιον, βάσει τοῦ ὁποίου θὰ ἐργασθοῦν συστηματικῶς αἱ δύο Ἐπιτροπαί, προτασσομένης τῆς συζητήσεως τῶν ἐκκλησιολογικῶν ζητημάτων. Τὸ θεματολόγιον θὰ δύναται νὰ ἀναδιαμορφώνεται κατὰ τὴν πορείαν τῶν συζητήσεων τῇ συναινέσει τῶν δύο Πλευρῶν.


Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου