Ἀνακοινώσεις

Πρὸς τὸ Ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας

Ἐνημέρωσις

Περὶ τῆς Ἁγιοκατάξεως
τοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

 

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Χριστὸς Ἀνέστη!


Μεταφέρων πρὸς ὅλους ἐσᾶς τὶς πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας καὶ ἐμοῦ προσωπικῶς, προβαίνω στὴν ἐνημέρωσί Σας, ὅτι ἡ παροῦσα Πασχαλινὴ περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου πρόκειται νὰ διακοσμηθῆ ἀπὸ ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, τὸ ὁποῖο ἔχει εὐρύτερες ἐπιπτώσεις γιὰ τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.


flwrinis1

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας μας κατὰ τὴν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 8/21.1.2016 ἀπεφάσισε, κατόπιν διαβουλεύσεως ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὅπως προβῆ στὴν ἐπίσημη Διακήρυξι τῆς Ἁγιότητος τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (Καβουρίδου), κοιμηθέντος κατὰ τὴν 7/20.9.1955.


Ἅγιος Ἱεράρχης Χρυσόστομος ὁ Νέος Ὁμολογητὴς γεννήθηκε τὸ 1870 στὴν Μάδυτο τῆς Ἀν. Θράκης καὶ ἀφιερώθηκε ἀπὸ μικρὸς στὴν διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Σπούδασε στὴν Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἀπὸ ὅπου ἀπεφοίτησε ἀριστοῦχος τὸ 1901, χειροτονήθηκε Διάκονος στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ διετέλεσε Ἱεροκῆρυξ καὶ Μέγας Πρωτοσύγκελλος. Τὸ 1908 χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Ἴμβρου καὶ Τενέδου ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Ἰωακεὶμ τὸν Γ’ καὶ τὸ 1912 προήχθη σὲ Μητροπολίτη Πελαγονίας τῆς Βορ. Μακεδονίας. Λόγῳ πολιτικῶν μεταβολῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀνακατατάξεων κατεστάθη ἐν τέλει Μητροπολίτης Φλωρίνης (1926-1932), ἐνῶ προηγουμένως εἶχε ἀντιταχθῆ στὴν ἀντικανονικὴ ἐκλογὴ ὡς Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ μεγίστου Μεταρρυθμιστοῦ Μελετίου Μεταξάκη, ὁ ὁποῖος ἐπέφερε τόσα δεινὰ στὴν Ἐκκλησία.


Μητροπολίτης Χρυσόστομος διακρινόμενος πάντοτε γιὰ τὴν εὐλάβεια, τὴν βαθειὰ γνῶσι του καὶ τὴν προσήλωσί του στὶς ἀρχὲς τοῦ καθήκοντος, ἀνεγνώρισε στὴν Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμισι τοῦ 1924 τὴν κατάλυσι τῆς Κανονικῆς τάξεως καὶ τῆς ἑορτολογικῆς καὶ λειτουργικῆς εὐρυθμίας καὶ ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία (Μεταρρύθμισις) ἔγινε χωρὶς νὰ ὑπάρχη πιεστικὴ ποιμαντικὴ ἀνάγκη σωτηριολογικῆς σημασίας, χωρὶς τὴν σύγκλησι καὶ κανονικὴ ἀπόφασι Πανορθοδόξου Συνόδου, ἀλλὰ πρὸς ἐξυπηρέτησιν ἀντορθοδόξων σκοπῶν, χάριν προσεγγίσεως καὶ οἰκουμενιστικοῦ συνεορτασμοῦ μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Ἐπίσης, ὁ ἰδεολόγος Ἀρχιερεὺς συμπάθησε βαθειὰ τὶς θυσίες τῶν Κληρικῶν ἐκείνων καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποδέχθηκαν τὴν Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία τοῦ 1924 καὶ ἀποδύθηκαν σὲ ἕναν ἱερὸ Ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ζῆλο καὶ ἀφοσίωσι, ὡς καὶ ὁμολογιακὴ διάθεσι, ποὺ τοὺς κόστισε διωγμοὺς καὶ περιφρόνησι.


Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, τὸν Μάϊο τοῦ 1935, μαζὶ καὶ μὲ δύο ἀκόμη Ἀρχιερεῖς, ἀπεκήρυξαν τοὺς Καινοτόμους Νεοημερολογίτας καὶ ἀνέλαβαν τὴν διαποίμανσι τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀγωνιζόμενοι γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς διασαλευθείσης ἑορτολογικῆς τάξεως στὴν Ἐκκλησία.


πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος ἀγωνίσθηκε τὰ 20 τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του μὲ σθένος καὶ σταθερότητα τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς Πίστεως καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ διώχθηκε, σύρθηκε στὰ δικαστήρια καὶ ὑπέστη ποινές, ἐξορίσθηκε δύο φορὲς σὲ μακρυνὲς καὶ ἀπρόσιτες Μονὲς ἐπὶ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα, ὑπέστη κακουχίες καὶ ἀδικίες· ἐπίσης, παρεξηγήθηκε ἀκόμη καὶ ἀπὸ συναγωνιστές του στὴν προσπάθεια θεολογικῆς διασαφήσεως τῶν πλαισίων τοῦ Ἀγῶνος κατὰ τῶν Καινοτόμων καὶ γενικὰ ἀντιμετώπισε σοβαρὴ ἀντίδρασι ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, ἀλλ’ ἡ Θεία Χάρις ἐνίσχυε αὐτὸν μὲ ἀποφασιστικότητα ἕως θανάτου.


Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸ ἔτος 1955 σὲ ἡλικία 85 ἐτῶν, μὲ τέλος ὁσιακόν. Ἐτάφη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος Ἀττικῆς. Ἔδειξε θαυματουργικὰ σημεῖα, τὰ ὀστᾶ του εὐωδίασαν κατὰ τὴν ἐκταφή του τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1960, καὶ ἐπιτέλεσε ἰάσεις ψυχοσωματικές.
Ἡ θαυμαστὴ Ὁμολογία του καὶ ἡ ἁγία βιοτή του ἀποτέλεσαν ἀνέκαθεν σημεῖα ἀναφορᾶς τῶν εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα. Κατέστη στὶς συνειδήσεις ὅλων ὁ ἀδιαφιλονίκητος Ἡγέτης τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ μορφή του ἐνέπνεε καὶ ἐμπνέει ὅλους ἐμᾶς τοὺς μεταγενεστέρους στὴν διακράτησι καὶ ἐξακολούθησι τῆς ἱερᾶς Παρακαταθήκης του.


Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ μακαριστὸς Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κυρὸς Κυπριανὸς (+2013) τὸν εὐλαβεῖτο ὑπερβολικὰ καὶ τὸν τιμοῦσε πάντοτε ὡς ἅγιο Ἱεράρχη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


Ἁγιοκατάταξις τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου θὰ πραγματοποιηθῆ, σὺν Θεῷ, τὸ Σάββατο, 15/28.5.2016, παραμονὴ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος. Στὴν Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία θὰ προεξάρχη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος καὶ θὰ συμμετάσχουν οἱ Ἱεράρχες καὶ Ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν Ἐπισκοπῶν μας Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτερικοῦ· ἐπίσης, θὰ συμμετάσχουν ἐπισήμως καὶ οἱ Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες μας Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς.


Προτρέπουμε τὰ ἐν Χριστῷ τέκνα μας τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας ὅπως συμμετάσχουν προσευχητικὰ στὸ μέγα καὶ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο αὐξάνει τὴν Πασχάλιο χαρὰ στὶς ψυχὲς ὅλων μας, καὶ μᾶς ὁπλίζει μὲ θεία δύναμι στὴν συνέχισι τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος μας.


Εἴθε οἱ εὐλογίες καὶ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ νὰ εἶναι μὲ ὅλους καὶ μὲ τὸν κάθε ἕναν ξεχωριστά, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε ἅπαντες τῆς αἰωνίου Βασιλείας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν!

 

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι
Ὁ Ἐπίσκοπος
+Ὁ Γαρδικίου Κλήμης
Τοποτηρητὴς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας

Φυλὴ Ἀττικῆς
28.05/11.06.2016