Ἀνακοινώσεις

Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου


Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1961


Ἐν Ἀθήναις, 20 - 6 / 3 - 7 - 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,


Ὡς γνωτὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τιμᾶ πανδήμως τὸν Θεοκήρυκα Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τὸν καὶ ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν διὰ τῆς ἐτησίας διοργανώσεως εἰδικῆς ἐκδηλώσεως.


Ἡ ἐφετινὴ Συνοδικὴ λατρευτική σύναξις πρὸς τιμὴν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου θὰ λάβῃ χώραν τὸ Σάββατον 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς, εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν ὁ ὁποῖος γειτνιάζει πρὸς τὴν Πνῦκαν. Θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς συνοδικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.


Καλούμεθα ἅπαντες νὰ παραστῶμεν ἀποδίδοντες τὴν πρέπουσαν τιμὴν εἰς τὸν φωτιστὴν τῶν προγόνων ἡμῶν.


Μετ᾿ εὐχῶν
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος