Ἀνακοινώσεις

Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. 2329

Ἐν Ἀθήναις, 25 - 02 / 09 – 03 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἑορτὴ τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας πλησιάζει. Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ἀγωνιζομένη ὑπὲρ τῶν Πατρώων Παραδόσεων, ὀφείλει νὰ τιμᾶ ἐξόχως τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Πίστεως καὶ νὰ ἐπικαλῆται τὰς πρεσβείας αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ συγχρόνου Ἀγῶνος κατὰ τῶν αἱρέσεων. Διὰ τοῦτο:

α) Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 7 / 20 Μαρτίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχι­πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος θὰ προεξάρχῃ εἰς πολυαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρα­σκευῆς (Διοσκούρων 6 – Μοναστηράκι Ἀθηνῶν), συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου.

β) Περὶ ὥραν 11ην μεσημβρινὴν θὰ ἐκκινήσῃ λιτανευτικὴ πομπὴ ἐκ τοῦ ἰδίου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἥτις θὰ περιέλθῃ τὰς πέριξ ὁδούς, προκει­μένου νὰ δοθῇ ἡ καλὴ ἡμῶν Μαρτυρία εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Εἰς τὴν λιτάνευσιν ταύτην καλοῦνται νὰ προσέλθουν ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ καὶ τὰ ἐκκλησιάσματα τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον καλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι, οἱ Ἱεροψάλται καὶ οἱ Ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν ὅπως μεριμνήσουν διὰ τὴν ἔγκαιρον τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς Λιτανείας, κατὰ τρόπον ὥστε τὴν 11ην μεσημβρινὴν νὰ εὑρίσκωνται εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι, μεριμνῶντες καὶ διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ Ποιμνίου, συναποκομίζοντες μετ’ αὐτῶν τὰ Λάβαρα καὶ τὰ Ἑξαπτέρυγα τῶν Ναῶν, ἀκριβῶς ὅπως καὶ κατὰ τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.

γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη ἑόρτιος Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία θὰ γίνῃ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὀργα­νισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτὴ Μιαούλη 10, εἰς τὰς 18:00, μὲ κεντρικὸν ὁμιλητὴν τὸν Σεβασμιώτατον Ἐπίσκοπον Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιον.

Ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὰς ἐκδηλώσεις.

Μετ’ εὐχῶν, δι’ εὐλογημένην καὶ Καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν.

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος