Ἀνακοινώσεις

Περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,


        Καλούμεθα ἐκ νέου ἅπαντες, ὅπως πανδήμως ἀποδόσωμεν τὴν ὀφειλομένην τιμὴν πρὸς τὸν Θεοκήρυκα Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τὸν καὶ ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν.


        Ἡ Συνοδικὴ λατρευτική σύναξις πρὸς τιμήν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου θὰ λάβῃ χώραν τὴν Παρασκευήν 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς, εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν ὡς γειτνιάζοντος πρὸς τὴν Πνῦκαν. Θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς συνοδικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου Καραΐσκου.


Οὐδεὶς μὴ λείψει ἐκ τῆς Συνοδικῆς ἐκδηλώσεως.

Μετ᾿ εὐχῶν

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος