Ἀνακοινώσεις

Περί τοῦ ἑορτασμοῦ Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. γ -  1432

Ἐν Ἀθήναις,   18-2/3-3 - 2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


         Εἰς ὀλίγας ἡμέρας, κατὰ τὴν πρώτην Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἑορτάζει λαμπρῶς ἡ Μήτηρ ἡμῶν Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Πανηγυρίζει τὴν κατίσχυσιν τῆς ἀληθείας ἐπὶ τοῦ ψεύδους, τὴν νίκην τοῦ φωτὸς ἐπὶ τοῦ σκότους, τόν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπὶ τῶν αἱρέσεων.

          Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ τελεσθῇ Συνοδική θεία λειτουργία εἰς τὸν Καθεδρικόν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας (Ἀναγεννήσεως 37).


            Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώρα ἡ ἑόρτιος πανηγυρικὴ ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία θὰ γίνῃ καί πάλιν ἐφέτος εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον τοῦ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗ­ΝΩΝ (Βασ. Σοφίας - Ριζάρη  2, ἀπέ­ναντι ἀπό τὸ νοσοκομεῖον «Εὐαγγελι­σμός») εἰς τὰς 5.00 μ.μ., μὲ κεντρικόν ὁμιλητήν τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικον.


             Καλούμεθα ἅπαντες, κλῆρος καὶ λαὸς νὰ δηλώσωμεν διὰ τῆς παρουσίας μας, τὴν ἔμπρακτον καλήν ὁμολογίαν καὶ τὴν πρέπουσαν τιμήν εἰς τόν τίμιον ἀγῶνα ὑπέρ τῶν πατρώων παραδόσεων.


Μετ’ εὐχῶν
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος