Ἀνακοινώσεις

Περὶ τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου»

Ἀριθμός Πρωτ. 2264

ΑΘΗΝΑΙ 1/14-11-2015

 

Πρὸς
Ἅπαν τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, ἔχει ἀναγγελθῆ ὑπὸ τῆς Πολιτείας ἡ ἔκδοσις τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου» εἰς τὴν Πατρίδα μας καὶ ἐγείρονται δικαιολογημέναι βεβαίως ἀνησυχίαι μεταξὺ τῶν εὐσεβῶν Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.


Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2015, ἀπεφάσισεν ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ὅπως ἔλθῃ εἰς ἐπαφὰς μὲ παράγοντας τῆς Κυβερνήσεως περὶ τοῦ θέματος τούτου, πρὸς ἔκφρασιν τῶν ἀνησυχιῶν μας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ὅπως ἐκδώσῃ τὴν παροῦσαν Ἀνακοίνωσιν, πρὸς θεώρησιν τοῦ ζητήματος τούτου εἰς τὴν ὀρθὴν διάστασιν αὐτοῦ.


1. Βεβαιοῦμεν ὑπευθύνως τὸ Ποίμνιόν μας, ὅτι δὲν τίθεται ἐπὶ τοῦ παρόντος θέμα Πίστεως, διότι ἐκ τῶν δεδομένων, τὰ ὁποῖα μέχρι στιγμῆς ἐτέθησαν ὑπ᾿ ὄψιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἐγένετο σαφὲς ὅτι ἡ λεγομένη «Κάρτα τοῦ Πολίτου» δὲν θὰ περιέχῃ «τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκαλ. ιγ’ 17), οὔτε διὰ γραμμωτοῦ κώδικος, οὔτε δι᾿ ἑτέρας μορφῆς.


Οἱ ἡμέτεροι Ἐπιστήμονες, εὐσεβῆ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ εἰδικοὶ ἐπὶ τῶν θεμάτων αὐτῶν, εἶναι εἰς θέσιν νὰ διαγνώσουν καὶ νὰ ἀποφανθοῦν ἐγκύρως καὶ τεκμηριωμένως ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, ὅταν ἐξετάσουν δεῖγμα τῆς «Κάρτας», ἂν καὶ ὅποτε αὐτὴ ἐκδοθῇ.


2. Ἐν τούτοις, τίθεται πράγματι ζήτημα δυνατότητος νὰ παραβιασθοῦν αἱ ἀτομικαί μας ἐλευθερίαι, ὡς πολιτῶν μιᾶς εὐνομουμένης Πολιτείας καὶ ἔχουν ἀναπτυχθῆ κατὰ καιροὺς βάσιμα ἐπιχειρήματα, τὰ ὁποῖα κατετέθησαν ἤδη ἀπὸ τοῦ ἔτους 2012 εἰς σχετικὸν Ὑπόμνημα τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸς τὴν τότε Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν, μὲ τὸ αἴτημα ὅπως ἀποτραπῇ τὸ τοιοῦτον ἐγχείρημα, ἢ τουλάχιστον ὅπως ἐξευρεθῇ τρόπος ἐναλλακτικῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ ἐπεθύμουν τὴν ἐφαρμογὴν εἰς προσωπικὸν ἐπίπεδον τῆς ἠλεκτρονικῆς αὐτῆς ἐξυπηρετήσεως.


Τὸ αὐτὸ αἴτημα ἐπαναλαμβάνομεν μὲ ἔμφασιν πρὸς τὴν Πολιτείαν καὶ τώρα.


3. Πρὸς τούτοις, βεβαιοῦμεν ὅτι ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος παρακολουθεῖ μὲ προσοχὴν καὶ εὐαισθησίαν τὴν πορείαν τοῦ θέματος αὐτοῦ καὶ καλεῖ τὰ τέκνα Αὐτῆς, ὅπως προσεύχωνται εἰς τὰς κατ᾿ ἰδίαν, ἀλλὰ καὶ κοινὰς προσευχάς των ὑπὲρ ἀποτροπῆς τῆς ἐφαρμογῆς τοιούτων ἢ παρομοίων ἐπικινδύνων καὶ ἀμφιλεγομένων σχεδίων.

 

Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς


† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ