Ἀνακοινώσεις

Περί τῆς Ε΄ Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν

Ἀριθμός Πρωτ.  γ-1740


ΑΘΗΝΑΙ  10  / 23 - 4 – 2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς τοὺς Πανοσιωτάτους καὶ Αἰδεσιμωτάτους
Κληρικοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας


Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,
Καλήν Ἀνάστασιν!


         Συνοδικῇ ἀποφάσει, τὴν 2/15 Νοεμβρίου 2012 ὡρίσθημεν οἱ ὑπογεγραμμένοι Ἀρχιερεῖς ὡς Συνοδική Ἐπιτροπή ἁρμοδία διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Εʹ Πανελληνίου Ἱερατικῆς Συνάξεως. Ἡ Ἱερατική Σύναξις καθωρίσθη διὰ τὴν Πέμπτην 17/30-5-2013, ἤτοι τὴν ἑπομένην τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Θὰ εἶναι μονοήμερος καὶ θὰ διεξαχθῇ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Ἀναγεννήσεως 37 – Ν. Φιλαδέλφεια) συμφώνως πρὸς τὀ κατωτέρῳ πρόγραμμα.


         Ὅθεν καλεῖσθε ὅπως παραστῆτε καὶ μετάσχητε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως, εἰδοποιοῦντες ἅμα ἡμᾶς ἐγκαίρως διὰ νὰ μεριμνήσωμεν τὰ τῆς διανυκτερεύσεως ὅσων ἐκ τῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας προσελευσομένων Κληρικῶν δὲν διαθέτουν τόπον διαμονῆς ἐν Ἀθήναις.

 

        Οὗτοι  θέλουσι φιλοξενηθεῖ εἰς Μοναστήρια τῆς Ἀττικῆς καὶ πρέπει ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή νὰ γνωρίζει ἐγκαίρως (2 ἑβδομάδας ἐνωρίτερον) τοὺς Κληρικοὺς οἱ ὁποῖοι θὰ ἔλθουν ἐκ τῆς προτεραίας καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ φιλοξενηθοῦν.


Ἐπὶ τούτοις διατελοῦντες μετ’ εὐχῶν διαπύρων
Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή


†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος Γερόντιος


†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσόστομος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εʹ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ
Πέμπτη 17/30-5-2013

 

 

06:30-09:30
Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία ὑφ’ ἑνός Ἱερέως.
10:00-10:35 Πρόγευμα
10:40-11:00 
Ἔναρξις Συνάξεως – Προσφώνησις
11:00-11:40 [ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Αʹ] «Ὁ Ἱερεύς, ὁ κατ’ ἐξοχὴν φύλαξ τῆς κανονικῆς εὐταξίας ἐν τῇ  Ἐκκλησίᾳ» (Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Δημαρᾶς)
11:50-12:30 
[ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Βʹ] «Τὰ κριτήρια τῆς ἁγιότητος εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν» (Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος)
12:40-13:00
[Ἐνημέρωσις Αʹ] «Λειτουργικὴ εὐταξία καὶ Ἐνοριακόν Τυπικόν» (Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος)
13:00-14:00
Γεῦμα
14:00-14:20 [Ἐνημέρωσις Βʹ] «Συνεργασία Ἐφημερίων μετὰ τῆς Νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας μας» (Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Στυλιανός Τομαῆς)
14:30-15:00 [Ἐνημέρωσις Γʹ] «Μεταμοσχεύσεις καὶ Εἰκαζομένη Συναίνεσις» (Ἐντιμώτατος Ἰατρὸς κ. Κυπριανός Χριστοδουλίδης)
15:10-15:50 [ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Γʹ] «Ἀπολογισμός ἔργου Ἱ. Συνόδου δεκαετίας 2003-2013» (Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος)
16:00 Λῆξις ἐργασιῶν Ἱερᾶς Συνάξεως.