Ἀνακοινώσεις

Περὶ τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"

 

        Ἡ «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» εἶναι τὸ πλέον ἱστορικὸν περιοδικὸν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος, καθώς ἐκυκλοφόρησε τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 1928, κατέστη δὲ τὸ ἐπίσημον ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὅπερ παραμένει μέχρι σήμερον. Δυστυχῶς κατά τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2011, ὑπῆρξεν ἕν ἐκ τῶν θυμάτων τοῦ γνωστοῦ πλέον «μνημονίου» καθώς μεταξύ τῶν μέτρων τὰ ὁποῖα ἐλήφθησαν τότε ἦσαν ἡ κατάργησις τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ περιοδικοῦ τύπου ἡ ὁποία μέχρι τότε ἴσχυε καὶ ὁ πολλαπλασιασμός τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν. Τοῦτο εἶχεν ὡς συνέπειαν πολλά, θρησκευτικά κυρίως, περιοδικά νά παύσουν ἢ νὰ ἀναστείλουν τὴν κυκλοφορίαν των. Μετὰ λύπης ἠναγκάσθημεν τότε νὰ ἀναστείλωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν κυκλοφορίαν τῆς «Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας», μὴ φέροντες τὸ βαρύτατον κόστος. Καὶ τοῦτο διότι ἐλάχιστοι μόνον ἐκ τῶν παραληπτῶν τοῦ περιοδικοῦ ἦσαν ὄντως συνδρομηταί καταβάλλοντες τὴν συνδρομήν των κατ' ἔτος. 

        Πλὴν ὅμως, τὸ ἱστορικόν τοῦτο περιοδικόν τῆς ἐκκλησίας μας δὲν θὰ παύσῃ διὰ παντός τὴν κυκλοφορίαν αὐτοῦ, ἀλλὰ θὰ ἐπανακυκλοφορήσῃ, εἰς τὸ ἀμέσως προσεχῶς μέλλον, ὑπό τὰς ἑξῆς προϋποθέσεις τὰς ὁποίας ἀπεφάσισεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος  διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 6.θ’.,ΒΙΒ’ (6/19-6-2012):

        α) Θὰ ἀποστέλλεται εἰς τὸ ἑξῆς μόνον εἰς τούς ἔχοντας τακτοποιημένας τάς οἰκονομικάς των ὑποχρεώσεις.

        β) Οἱ Ἐνοριακοί Ναοί νὰ ἀγοράζουν τουλάχιστον 20 τεύχη προκειμένου νὰ τὰ διαθέτουν εἰς τούς πιστούς, πρᾶγμα διὰ τὸ ὁποῖον ἔχει ἤδη ληφθεῖ ἀπόφασις, ἡ ὁποία δὲν ἐφαρμόζεται πιστῶς.

    γ) Θὰ κυκλοφορήσουν τρία τεύχη (τετράμηνα) εἰς τά  ὁποῖα θὰ καλυφθῇ ἡ ὕλη τοῦ διαρρεύσαντος ἔτους καὶ μετὰ θὰ ἐπανέλθῃ εἰς τακτικὴν διμηνιαίαν κυκλοφορίαν.

        Αἱ Ἱεραί Μοναὶ  καὶ οἱ Ἱεροί Ναοί οἱ μὴ λειτουργοῦντες καθ’ ἑκάστην Κυριακήν θὰ λαμβάνουν τουλάχιστον ἀνὰ ἕν τεῦχος. Ἐὰν ἐπιθυμοῦν πλείονα τοῦ ἑνός ἂς ἐνημερώσουν πρὸς τοῦτο τὴν Διεύθυνσιν τοῦ περιοδικοῦ εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.