Νέα

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης Πατησίων


Τὴν 25ην Νοεμβρίου, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν ἱερὰν μνήμην τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναὸς εἰς τὰ Πατήσια.

stKatherine1

Τοῦ πανηγυρικοῦ συλλειτούργου προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον καὶ τοὺς εὐλαβεστάτους πατέρας Χρύσανθον (ἐφημέριον τοῦυ Ἱεροῦ Ναοῦ), Ἀβέρκιο καὶ Παχώμιο.

 

stKatherine2

 

Εἰς τὸ ἱερὸν ἀναλόγιον διηκόνησεν τμῆμα τῆς Ο.Ε.ΒΥ.Χ. ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ χοράρχου αὐτῆς κ. Μιχαὴλ Μακρή. Τὸν πανηγυρικόν της ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ πανοσιολογιώτατος ἱερομόναχος π. Καλλίνικος ὁ ὁποῖος ἐτονίσεν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἐργαστήριο τῆς Ἁγιότητος, τὸ ὁποῖον δὲν κατασκευάζει ἀλλὰ ἀναδεικνύει Ἁγίους, Ὁσίους καὶ Δικαίους, Ἱεράρχας καὶ Ὁμολογητάς, καὶ Μάρτυρας, ἀνάμεσα εἰς τοὺς Ὁποίους δεσπόζει ἡ Ἁγία ἔνδοξος Μεγαλομάρτυς Αἰκατερίνη.

Ὁ βίος καὶ τὸ μαρτύριόν της, ἀναδεικνύουν αὐτὴν τὴν ἁγιοπνευματικὴν πορείαν πρὸς τὴν τελειότητα, μέσα ἀπὸ τὸν πνευματικὸν συγκερασμὸν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ τὰ δύο στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων, τὴν σταθερότητα καὶ τὴν ἐγκυρότητα.

Καλεῖται λοιπὸν ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νὰ δίνει καθημερινῶς ἀγῶνα ἐνάντια εἰς τὸ ρεῦμα τῆς ἀντιχριστιανικῆς μας ἐποχῆς, μέσα ἀπὸ τὴν σταθερότητα καὶ τὴν ἐγκυρότητα καὶ μέσα ἀπὸ τὸ καθημερινὸν μαρτύριον τῆς συνειδήσεως.

Αὐτὴν τὴν ἀέναον καὶ ἀστείρευτον πορείαν πρὸς τὴν Ἁγιότητα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ἀπέδειξε ἐμπράκτως ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος διὰ τῶν προσφάτωνς ἁγιοκατατάξεων πέντε νεοφανῶν Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ ἡ θεόθεν βεβαίωσις καὶ ἐπισφράγισις τῆς Ὁμολογίας τῆς πίστεως τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν πρόσφατον ἀνακομιδὴν τοῦ ἀφθάρου σκηνώματος ἑνὸς νέου συγχρόνου Ὁμολογητοῦ, τοῦ Ἐπισκόπου Ρίτσμοντ Κωνσταντίνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς.»

 

stKatherine