Νέα

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου

Τὴν Πέμπτην 6/19 φεβρουαρίου 2015, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλεστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος. 

PhotiosOnomast

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐτἐλεσε τὴν θείαν λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ὑπεραγίας Θεοτόκου "Ρόδον τὸ Ἀμάραντον" ἐν Πειραιεῖ, ὅπου καὶ ἐδἐχθη τὰ εὐχάς τῶν προσελθόντων.