Νέα

Ὀδησσός: συζητήσεις μετὰ τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

        Ἀπὸ τὴν 8/21 ἕως τὴν 11/24 Φεβρουαρίου ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετέβη εἰς Ὀδησσόν τῆς Οὐκρανίας διὰ συνομιλίας μετὰ τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὴν ἀντιπροσωπείαν ἀπετέλουν: ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Κάλλιστος Τζουλακίτζε, ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης καὶ ὁ Ὁσιώτατος Μοναχός π. Ἰωσήφ Μίκιτς. Παρὰ τὸ δριμὺ ψῦχος, ἡ Συνοδικὴ ἀντιπροσωπεία ἔτυχε θερμοτάτης φιλοξενίας ἀπό τούς Ρώσους Γ.Ο.Χ., οἱ ὁποῖοι ἐξενάγησαν τούς ἀπεσταλμένους εἰς τὰ ἱστορικά ἀξιοθέατα τῆς πόλεως, τῆς ὁποίας ἅπαντα σχεδόν τὰ προεπαναστατικά κτίρια εἶναι νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ.

199722_10150124320409378_797809377_6320109_7567108_n

      Συγκινητική ἦτο διὰ τούς Ἕλληνας Κληρικούς ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὸν οἶκον ὅπου συνεδρίαζαν τὰ μέλη τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας καὶ ἀπεφάσισαν τὴν προετοιμασίαν διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος. Σήμερον, ὁ οἶκος αὐτός ἀποτελεῖ μουσεῖον καὶ ἕδρα τοῦ ἐν Ὀδησσῷ παραρτήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ. Ὁ εὐγενέστατος διευθυντής τοῦ παραρτήματος κ. Σωφρόνιος Παραδεισόπουλος εἶχε τὴν καλοσύνην νὰ ξεναγήσῃ αὐτοπροσώπως τοὺς Ἕλληνας κληρικούς καὶ τὴν συνοδείαν των εἰς τούς χώρους τοῦ μουσείου.

188284_10150124321209378_797809377_6320119_6643772_n


         Αἱ συζητήσεις μετά τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐγένοντο εἰς τὸν Νάρθηκα τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κάτωθεν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης, ἑνός Ναοῦ νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ ἀνεγερθέντος ὑπὸ Ἕλληνος ἄρχοντος τινός τῆς Ὀδησσοῦ Μαυροκορδάτου λεγομένου. Εἰς τὰς συζητήσεις ἔλαβον μέρος ἐκ τῆς ρωσικῆς πλευρᾶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τύχων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βενιαμίν, ὁ Ἐπίσκοπος Ἐρμογένης, ὁ Ἐπίσκοπος Σαββάτιος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Βίκτωρ Μέλεχωφ καὶ ὁ Ἀναγνώστης Βιτάλιος Σουμίλο.  Κατά τὰς συζητήσεις παρίσταντο ὡς παρατηρηταί οἱ Βούλγαροι  Κληρικοί ὑπὸ τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος: Ἡγούμενος π. Κασσιανός Ἀγγέλωφ καὶ Πρεσβύτερος π. Μαρτίνος Στάντσεφ καθώς καὶ ἐν Νοβοροσιρσκ καὶ Κιέβῳ ὑπηρετῶν, Ἱερομόναχος π. Γρηγόριος Κέσωφ. Ἂν καὶ ἀνεμένοντο, διὰ λόγους ἀνωτέρας βίας, δὲν ἠδυνήθησαν νὰ προσέλθουν ἐκ Σερβίας Κληρικοί ὡς παρατηρηταί. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ ἐπισημάνομεν ὅτι εἰς τὴν Συνοδικήν ἀντιπροσωπείαν μετεῖχον εἷς Γεωργιανός (ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Κάλλιστος Τζουλακίτζε) ὡς τακτικόν μέλος καὶ εἷς Σέρβος (ὁ Ὁσιώτατος Μοναχός π. Ἰωσήφ Μίκιτς) ἀναπληρῶν τὸν κωλυόμενον νὰ προσέλθῃ Αἰδεσιμώτατον π. Νικόλαον Δημαρᾶν.

196090_10150124321044378_797809377_6320118_3228822_n


        Κατά τάς δύο συνεδρίας συνεζητήθησαν ζητήματα πίστεως, ἀλλά καὶ πρακτικῆς καὶ ἐδόθησαν ἀμοιβαῖαι διευκρινήσεις περί ὅλων τῶν ζητημάτων. Ἐσημειώθη σημαντική πρόοδος, γεγονός τὸ ὁποῖον ἐδημιούργησεν εἰς ἀμφοτέρας τὰς πλευράς τὸ αἴσθημα τῆς συγκρατημένης αἰσιοδοξίας διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τεθεμελιωμένης εἰς σταθερά πλέον θεμέλια. Συνετάχθησαν κείμενα πρός μελέτην ὑπ’ ἀμφοτέρων τῶν Συνόδων καὶ ἀπεφασίσθη νὰ γίνῃ νέα συνάντησις εἰς ἡμερομηνίαν ἡ ὁποία θὰ καθορισθῇ προσεχῶς.

189432_10150124320834378_797809377_6320116_4423916_n

Εἰς τὸ βαπτιστήριον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάδης.