Νέα

Ὁ Ἑορτασμὸς καὶ ἡ Ἐπίσημος Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ ἐν Χίῳ

SkXiou1

ΤΗΝ Δευτέρα, 14/27.10.2014, σύμφωνα πρὸς τὴν ἀπὸ 5/18.9.2014 Συνοδικὴ Ἀπόφασι τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἑωρτάσθηκε καὶ διακηρύχθηκε ἐπισήμως ἡ Ἁγιότης τοῦ Ὁσίου Παχωμίου, Κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους τῆς Χίου, ὁ ὁποῖος ὡς γνωστὸν ἐχρημάτισε καὶ πνευματικὸς Διδάσκαλος καὶ Καθοδηγητὴς τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ Θαυματουργοῦ.

iera skiti ag pateron ton en xio

 


Ὅσιος Παχώμιος, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τὸ 1905 σὲ ἡλικία 65 ἐτῶν, ἀφήσας στὴν Σκήτη 65 Μοναχοὺς-Ὑποτακτικούς του, ἐτιμᾶτο ἀπὸ ἐτῶν ὡς τοπικὸς Ἅγιος καὶ χαίρει ἰδιαιτέρας ἐκτιμήσεως καὶ εὐλαβείας στὴν Χίο καὶ εὐρύτερα.

 

StPax


φ’ ἑσπέρας τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὸ λαμπρὸ Καθολικὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Σκήτη, ὅπου σὲ περίοπτη θέσι πρὸ τοῦ Εἰκονοστασίου (Τέμπλου) στὸν Σολέα εἶχαν τοποθετηθῆ ἡ ἱ. Εἰκόνα καὶ τὰ ἱ. Λείψανα τοῦ Ἁγίου, χοροστατοῦντος τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς τοπικῆς Ἐπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας μας Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε καὶ σύντομο λογύδριο γιὰ τὴν πνευματικὴ σημασία τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ Ἑορτασμοῦ καὶ τῆς Διακηρύξεως, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος καὶ ἱερουργοῦντος τοῦ σεβαστοῦ Δικαίου Αὐτῆς Ἀρχιμ. π. Ἀμβροσίου Ἁγιοπατερίτου. Ἔψαλαν ἐκλεκτοὶ Ἱεροψάλται (κ. Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς κ.ἄ.) καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ προσκυνηταί.

Arxiereis


Τὸ πρωΐ τῆς Δευτέρας, ἐτελέσθη ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβασμ. Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Τοποτηρητοῦ, καὶ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. Φωτίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, ἀρκετῶν Πρεσβυτέρων καὶ δύο Διακόνων. Παρέστη δὲ μεγάλο πλῆθος προσκυνητῶν, παρὰ τὸ βροχερὸν τοῦ καιροῦ.

OmiliaAttikis

 

Ὁμιλία ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομος, καὶ ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησε καὶ ἕνας λαϊκὸς Χιώτης.

 

synodPrax


Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἐψάλησαν κατάλληλοι ὕμνοι, ἀνεγνώσθη ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φώτιο, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπίσημος Συνοδικὴ Πρᾶξις Διακηρύξεως τοῦ Ὁσίου Παχωμίου, ἡ ὁποία ἐν συνεχείᾳ ὑπεγράφη ἐνώπιον τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τῶν ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγίου ὑπὸ τῶν παρόντων Ἀρχιερέων.

 

MakEylogon

κολούθησε εὐλόγησις τοῦ ἐκκλησιάσματος διὰ τῆς ἁγίας Κάρας τοῦ Ὁσίου ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔγινε Λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ πρὸ τοῦ κενοταφίου τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἀνεγνώσθη ἡ Εὐχὴ τῶν Κολλύβων πρὸς τιμὴν Aὐτοῦ καὶ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε ἑόρτιες εὐχές, ὁ δὲ Δικαῖος π. Ἀμβρόσιος ἐξέφρασε εὐχαριστίες στοὺς προσελθόντας καὶ κοπιάσαντας γιὰ τὴν ἱερὰ Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρι.

 

Lit1

 

Lit2

 

lit3

 

λοι οἱ παριστάμενοι προσεκύνησαν τὴν ἁγία Κάρα τοῦ Ὁσίου καὶ ἔλαβαν ὡς εὐλογία Εἰκονίδιό του.

 

TimKara


Παρετέθη δὲ πλούσια τράπεζα σὲ ἅπαντας, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, καὶ ὅλοι εὐχαρίστησαν τὸν Κύριό μας, τὸν Θαυμαστὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, καὶ τὸν Ὅσιο Παχώμιο, τὸν ἀσκητικὸ καὶ ταπεινὸ γνήσιο Δοῦλο Αὐτοῦ, τὸν ἐπὶ Ὁμολογίᾳ καὶ Ἀρετῇ διαλάμψαντα!

 

apolysis