Νέα

Ὁ Ἑορτασμὸς καὶ ἡ Ἐπίσημος Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης

Ag.AikRoutti

Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη» (Παρ. Σολ. Ι´ 10).

Ag.AikRoutti1


Ἁγία Νεομάρτυς Αἰκατερίνη, ἀπέδειξε πράγματι τὴν ἀνδρείαν αὐτῆς καὶ ὄντως κατέστη Τιμιωτέρα τῶν πολυτίμων λίθων. Διότι προέταξε το σῶμα της, διὰ νὰ προστατεύσῃ τὸν Ὀρθόδοξον Ἱερέα. Συνηθίζουν οἱ Ἡγεμόνες τοῦ κόσμου τούτου νὰ τιμοῦν τοὺς σωματοφύλακας των ἐκεῖνους οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦντες νὰ προστατεύσουν τούτους, τυχόν τραυματίζονται. Ἀλλὰ τοῦτο εἶναι τὸ καθῆκον των. Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἔδραμεν αὐτοβούλως, καίτοι γυνὴ οὔσα νὰ προστατεύσῃ τὸν Λειτουργὸν τοῦ Ὑψίστου καὶ ἐθυσίασε τοιουτοτρόπως τὴν ζωὴν αὐτῆς. Οἱ πιστοὶ εὐθὺς ἐτίμησαν ταύτην ὡς μάρτυρα. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διεπίστωσε τὴν Ἁγιότητά της τὴν 5ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. καὶ ἐτέλεσε τὸν πρῶτον ἐπίσημον ἑορτασμόν τιμῶσα διὰ συνοδικοῦ συλλειτούργου σήμερον, ἡμέρα τῆς μνήμης αὐτῆς εἰς τὸν Ἱ. Ναόν Τ. Σταυροῦ Μαγοῦλας Ἀττικῆς.


Περισσότερα βλέπε ΕΔΩ