Νέα

Νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὁ ἀπό Ἀχαΐας κ.κ. Καλλίνικος

Νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὁ ἀπό Ἀχαΐας κ.κ. Καλλίνικος

       Σήμερον, Τρίτην 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἑ  (5 Ὀκτωβρίου ν.ἡμ.), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μέ μοναδικόν θέμα τήν ἐκλογήν νέου Ἀρχιεπισκόπου.

      Ἡ ἐκλογή ἔλαβε χώραν εἰς τόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν (Διοσκούρων 6,  Πλάκα) τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ἔπειτα ἀπό Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ νεωτέρου κατά τήν τάξιν Ἀρχιερέως, Τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προήδρευσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Μάξιμος, ὡς Τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου. Παρόντα ἦταν ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ δέ ἀσθενῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Χριστοδούλου, μέλους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..

       Κατά τήν πρώτην ψηφοφορίαν ἐπί 11 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καί  τά 11 ψηφοδέλτια καί ἐκ τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων ἔλαβον:

  1. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ψήφους 5.
  2. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος ψήφους 3.
  3. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ψήφους 3.

     Ὁ ἰσχύων Κανονισμός ἐκλογῆς, διά τήν περίπτωσιν ταύτην προέβλεπε νέαν ψηφοφορίαν μεταξύ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀχαΐας καί ἑνός ἐκ τῶν δύο ἰσοψηφησάντων προκρινομένου διά κληρώσεως. Πλήν ὅμως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἐδήλωσεν ὅτι δέν ἤθελε ἀποδεχθῇ τυχόν πρόκρισιν αὐτοῦ διὰ ἐκλογήν, ὁπότε ἡ ἐπαναληπτική διαδικασία ἐκλογῆς διεξήθη μεταξύ τῶν δύο προκριθέντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης καί Ἀχαΐας.

     Κατά τήν ἐπαναληπτικήν ταύτην ψηφοφορίαν ἐπί 11 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καί  τά 11 ψηφοδέλτια καί ἐκ τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων ἔλαβον:

  • Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ψήφους 8.
  • Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος ψήφους 3.

     Ὅθεν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ἐξελέγη ὁ ἀπό Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος.

     Ἐγένετο ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ἀποτελέσματος ἐν μέσῳ κωδωνοκρουσιῶν καί ἐνώπιον τοῦ συνηγμένου κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐπηκολούθησε ἡ τάξις τοῦ μεγάλου μηνύματος (βλ. φωτογραφίαν) καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου νὰ λάβῃ χώραν τὴν μεθεπομένην Κυριακήν 4/17 Ὀκτωβρίου καί ὥραν 12ην μεσηβρινήν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου παρά τῇ Νέα Φιλαδελφείᾳ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Σύντομον Βιογραφικόν τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου

{backbutton}