Νέα

Νέα Συνοδική Περίοδος

 

Agiasmoss-1

         Τὴν 5/18 Σεπτεμβρίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, ἐγένετο ἡ ἔναρξις τῆς νέας Συνοδικῆς περιόδου διὰ τῆς πανηγυρικῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Κατ' αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἐτέλεσε τὴν Ἱερὰν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ προσεφώνησε καταλλήλως τούς προσελθόντας Ἀρχιερεῖς εὐχηθεὶς διὰ μία εὐλογημένην νέαν Συνοδικὴν περίοδον μὲ παραγωγικήν συνεργασίαν, ὅπως μέχρι τώρα. Εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας παρέστη καὶ ἐξ Ἀμερικῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πόρτλαντ καθὼς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δημήτριος, ὅστις ἐνταχθεὶς εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς νεοπαγοῦς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης.

 

Synodos2012

Οἱ είκονιζόμενοι ἐξ ἀριστερῶν: ὁ Πανοσιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ταυλάριος (Γραμματεύς τῆς Ἱ.Σ.), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος (Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ.Σ.), οἰ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Πόρτλαντ κ. Μωϋσῆς, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος.


Αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱερὰς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας