Νέα

Νέα Ἐνορία εἰς Πενσυλβάνιαν Η.Π.Α.

        Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀμερικῆς καλωσορίζει τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου εἰς τὸ Mount Union τῆς Πολιτείας τῆς Πενσυλβανίας, ἡ ὁποία προσφάτως ἐνετάχθη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.


        Τὴν Κυριακὴν 17/30 Δεκεμβρίου 2012, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βοστώνης κ. Δημήτριος ἐτέλεσε τὴν θείαν λειτουργίαν καὶ ἐνέταξε τὴν πρώτην δεκάδα πιστῶν ἐκ τῆς Καρπαθορωσικῆς Ἐπισκοπῆς Ἀμερικῆς (τοῦ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως) εἰς τὰς τάξεις τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας διωρίσθη ὁ π. Χρῆστος Πατίτσας, ὅστις ἔλαβε καὶ τὸ ὀφφίκιον τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος. Ἐκτὸς τῶν προσερχομένων ἐκ τῆς Καραπαθορωσικῆς Ἐπισκοπῆς, δεκάδες ἄλλοι Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί διαβιοῦντες εἰς τὴν περιοχὴν συνήχθησαν καὶ ἀπετέλεσαν τὸν ἀρχικόν πυρήνα τῆς Ἐνορίας.


mount_union_church_photo_resized


        Ὁ Ἱερὸς οὗτος ναός ἐθεμελιώθη ἐν ἔτει 1916, ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Τύχωνος, τοῦ μετέπειτα μαρτυρικοῦ Πατριάρχου Μόσχας τοῦ Ὁμολογητοῦ τῆς Πίστεως κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Μπολσεβίκων τῆς Ρωσίας, ἀνηγέρθη δὲ καὶ διὰ χρηματοδοτήσεως τοῦ Τσάρου τῆς Ρωσίας. Σήμερον ἀποτελεῖ τὸν ἀρχαιότερον Ἱερὸν Ναόν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν Ἀμερικῇ.


         Εὐχόμεθα εἰς ὅλους τούς Ἐνορίτας τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν, καθὼς ξεκινοῦν τὸν ἱερόν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδοξίας εἰς Πενσυλβάνιαν καὶ καλοῦμεν ἅπαντας τοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ συνταχθοῦν εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον, ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, συναγωνιζόμενοι μιμούμενοι τὴν θαρραλέαν ὁμολογίαν τῶν Ἐνοριτῶν τούτων.