Νέα

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2014

        Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ θράμβου τῆς Ἀληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους. Οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πάντοτε ἐτίμουν ἰδιαιτέρως τὴν ἡμέραν ταύτην. Κατὰ τὴν ἐφετινὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰς Ἐνορίας τῆς ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας ἐγένετο ἠ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τὰς Ἀθήνας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσς Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὴν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρακευῆς εἰς τὸ Μοναστηράκι, ἀπ’ ὅπου ἐξεκίνησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων εἰς τὰς πέριξ ὁδούς, προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

        Εἰς τὴν λιτανείαν συμμετεῖχε καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὅστις μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τῆς λιτανευτικῆς πομπῆς ἔξωθεν τοῦ Ναοῦ, ἀνέγνωσε τὸ Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τὴν λειτουργίαν καὶ τὴν λιτανείαν τοὺς ὕμνους ἀπέδωσεν ὁ χορωδία ΟΕΒΥΧ ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαήλ Μακρῆ.

 

          Ὁ αὐτὸς χορὸς ἀπέδωσε τοῦς ὕμνους καὶ εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐκδήλωσιν εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας. Κεντρικὸς ὁμιλιτὴς ἦτο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας ὑπὸ τίτλον:

«Ἡ Ὀρθοδοξία Πολεμουμένη Νικᾶ».

 

Εἰς τὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἀπενεμήθησαν αἱ τιμητικαὶ διακρίσεις τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Ταυλάριος (Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου) ἀνέγνωσε τὰς σχετικάς Συνοδικὰς ἀποφάσεις καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἀπένειμε τὰς κάτωθι τιμητικάς διακρίσεις:

 

α) Τὸν «Δίκαιον Στέφανον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» εἰς τὸν Μακαριστὸν Μητροπολίτην Ἀστορίας κυρόν Πέτρον καὶ 

 

β) τὸ «χρυσοῦν μετάλλειον τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου» εἰς τὸ ζεῦγος τῶν ἀειμνήστων Γεωργίου καὶ Εἰρήνης Κοβάκη, οἱ ὁποῖοι διὰ τῆς σημαντικῆς δωρεᾶς των συνέβαλον εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φιλοθέης Ἄνω Πετραλώνων. Ἀκόμη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος πρὸ τοῦ Ἐπιλόγου τῆς ἐκδηλώσεως ἀπένειμε τὰ πτυχία τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν. Ἡ Τελεταρχία τῆς συνοδικῆς ἐκδηλώσεως ἀνῆκε εἰς τὸν Αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδην.

 

Βλ. καὶ ἰστότοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.