Νέα

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2013

anastyl

       Τήν Κυριακήν Αʹ Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑορτάζει τόν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τῆς αἱρέσεως τῆς εἰκονομαχίας καί τήν καθιέρωση τῆς ὀρθῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Τιμᾶ ταυτοχρόνως καί ἅπαντας τοὺς ἱερούς ἀγωνιστὰς οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπισαν τὰς αἱρέσεις καί ἀναθεματίζει ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὴν ἔβλαψαν, καθόλην τήν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν ὅπως ἀναγινώσκομεν εἰς τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας.

       Εἶναι ἡ ἑορτή, κατ᾿ ἐξοχήν ἡμῶν τῶν φερόντων τό βαρύ καί λίαν τιμητικόν ὄνομα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων οἱ ὁποῖοι ἐπί 90 χρόνια ἀγωνιζόμεθα διά τήν ἀκεραιότητα τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας. Δι᾿ ἀκόμη ἕν ἔτος ὁ ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἦτο διπλοῦς. Τὴν πρωΐαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος προέστη εἰς τὴν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς τὸ Μοναστηράκι. Παρέστη  συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὅστις ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον, ὁμιλήσας καταλλήλως διὰ τοὺς διαρκεῖς ἀγώνας ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως.

orthodoxias-2

       Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, καὶ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ Συνοδικοῦ ἐπηκολούθησε λιτανευτική πομπή εἰς τούς δρόμους τῆς Πλάκας τῆ συμμετοχῆ καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου καί τῶν Πρεσβυτέρων καὶ ἐκκλησιάσματων ἐξ ἄλλων ἐνοριῶν τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Πρωτευούσης.

Bishops

       Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον, περιστοιχουμένη ἀπό τό εὐλαβές ἱερατεῖον καί τόν πιστό λαό τοῦ Κυρίου ἑώρτασε πανηγυρικῶς τὰ ἐπινίκια της Ὀρθοδοξίας.

omilitis

       Εἰς τήν κατάμεστον λαοῦ αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς, κεντρικός ὁμιλητῆς ἦτο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα μέ τῖτλον: «Ἡ σταυροαναστάσιμη πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας διά μέσου τῶν αἰώνων». Ὁ Σεβασμιώτατος, κατ’ ἀρχἀς, ἔκανε μιά σύντομονη ἱστορικήν ἀναδρομήν εἰς τήν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας, τὰς φάσεις της καί τούς ἀγῶνας τῶν Ὀρθοδόξων διά τήν ἀπόκρουσιν τῆς αἱρέσεως μέ προεξάρχοντας τούς Ἁγίους Ἰωάννην Δαμασκηνόν καί Θεόδωρον τόν Στουδίτην. Ἐν συνεχείᾳ συνέδεσε τὸ τότε μέ τό σήμερον, τά δεινά τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ἀποστασίαν τῶν κατεχόντων τούς ἐπισήμους θρόνους, τούς ὑπέρ πίστεως ἀγῶνες τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων καί τὰς ἁγίας μορφὰς αἱ ὁποῖαι ἀνεδείχθησαν μέσω αὐτῶν. Διά νά ὁλοκληρώσῃ τόν λόγον του, μεταξύ ἄλλων μέ ἀναφορὰς εἰς τήν παράδοσιν, εἰς τήν μοναδικότητα τῆς πίστεως, εἰς τήν ἀξίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων εἰς τήν ζωήν μας.


[Βλ. Κείμενον τῆς ὁμιλίας: ΕΔΩ]


[Βλ. Βίντεο τῆς ὁμιλίας: ΕΔΩ]


       Τήν ἑορταστικήν ταύτην ἐκδήλωσιν ἐπενέδυσε μουσικῶς ἡ Ο.Ε.ΒΥ.Χ. ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαῆλ Μακρῆ, ψάλλουσα κατανυκτικούς ὕμνους τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιόδου τοῦ τριωδίου.

chorodia

       Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐτίμησε πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησία μας διά τήν προσφορά των εἰς Αὐτήν. Εἰδικώτερον ἀπενεμήθησαν α) ὁ Χρυσοῦς Στέφανος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» εἰς τὸν Μακαριστὸν π. Ἰωάννην Φλῶρον (παρεδόθη εἰς τὴν δισεγγονήν αὐτοῦ κ. Ἐλένην Κατζηλιέρη) καὶ β) Τὸ «Χρυσοῦν Μετάλλιον τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου» εἰς τὴν κ. Μαρίαν Βερτσέκου, εὐεργέτιδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν. Τὸ μέρος τῶν ἀπονομῶν ἔκλεισε διὰ τῆς ἀπονομῆς τῶν πτυχίων τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν


       Ὁ Μακαριώτατος, στό τέλος της, ὡς εἴθισται ἐπελόγησε τήν ἑορταστικήν ταύτη ἐκδήλωσιν συγχαίρων τὸν Σεβασμιώτατον Ἀττικῆς διά τήν ἐμπεριστατομένην ὁμιλία αὐτοῦ, καθώς καί τόν Σεβασμιώτατον Πειραιῶς διά τήν ἁρτίαν ὀργάνωσιν τῆς Συνοδικῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως. Ἐν τέλει, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, ἐπεράτωσε τόν λόγον του μέ εὐχὰς διά τήν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν καί πατρικὰς εὐλογίας πρός τόν πιστόν λαόν τῆς Ἐκκλησίας μας.[Βλ. περισσοτέρας φωτογραφίας ΕΔΩ]