Νέα

Κυριακή Ὀρθοδοξίας 2011

K_Orthodoxias2

 

        Ὡς εἴθισται κατ' ἔτος ἡ Ἐκκλησία μας ἰδιαιτέρως τιμᾶ τὴν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην εὑρίσκει τὴν ἀφορμὴν νὰ τιμήσῃ πάντας τοὺς ἀγωνιστάς ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου πίστεως ὁμολογητάς Πατέρας καὶ νὰ παραδειγματισθῇ ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας των. Ἀντλεῖ δύναμιν ἀπὸ τὸ παράδειγμά των διὰ τὸν σύγχρονο πνευματικὸν ἀγῶνα τὸ ὁποῖον διεξάγει κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δίδεται εἰς αὐτὴν ἡ εὐκαιρία διὰ νὰ ἀνανεώσῃ τὴν καλήν ὁμολογίαν, διατρανώνουσα τὴν προσήλωσιν αὐτῆς εἰς τὴν παραδοθεῖσαν πίστιν διὰ τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καὶ διὰ τῆς ὁμολογιακῆς ἐκδηλώσεως ἡ ὁποία λαμβάνει χώραν τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας.


K_Orthodoxias
        Τὴν πρωΐαν, τῆς ἐφετινῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐγένετο ἀρχιερατικὸν συλλείτουργον εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, συμπαραστατουμένου ὑπὸ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐνδημούντων Ἀρχιερέων Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιον.

 

K_Orthodoxias3


        Τὸ ἑσπέρας, εἰς τὸ ἀμφιθέατρον τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἐγένετο ἡ πανηγυρική ἐκδήλωσις.  τούς Ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ἀπέδωσεν ἀρίστως ἡ ἐπί τούτου συσταθεῖσα χορωδία ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἱεροψάλτου κ. Νεκταρίου Κατσίρη. Κεντρικός ὁμιλητής ἦτο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποίος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Εἰκονομαχία καί Οἰκουμενισμός». Ὁ Μακαριώτατος ὄντως συνεπῆρε τό ἀκροατήριον εἰς τήν κατάμεστον αἴθουσαν τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου διά τοῦ ὁμολογιακοῦ του λόγου.

K_Orthodoxias4


          Ἡ μεγάλη ἔκπληξις τῆς ἡμέρας ὅμως ὑπῆρξε ἡ τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν τιμητικῶν διακρίσεων τῆς Ἐκκλησίας μας. Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε

k_orthodoxias1


   α) Τόν Δίκαιον Στέφανον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τὸν Μακαριστόν Ἐπίσκοπον Κυκλάδων Γερμανόν ἕνεκα τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Μακαριστός ἔπεσε ἐπί τῶν ἐπάλξεων, ἐκδημήσας κατά τὴν διάρκειαν τοῦ διωγμοῦ τὸ 1951, ἢτοι πρὸ  ἑξήκοντα ἐτῶν ἀκριβῶς.


     β) Τὸ Χρυσοῦν Μετάλλιον τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου εἰς:


        1) Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιον ἕνεκα τῆς σημαντικῆς συμβολῆς αὐτοῦ διὰ τοῦ ποσοῦ τῶν 250.000 € εἰς τὴν ἀγορὰν ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῶν Ἱερῶν Ναῶν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Μανιάτικα Πειραιῶς καὶ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Κερατσίνιον.

K_Orthodoxias5


        2) Τὸν Ἐντιμώτατον κ. Εὐάγγελον Τούτουζαν, διὰ τὴν ὑπ’ αὐτοῦ μεταβίβασιν εἰς τὸ Γενικὸν Ταμεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Θηβῶν.


Ἡ τιμητική διάκρισις τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Κυκλάδων Γερμανοῦ θα παραμείνει εἰς τά γραφεῖα μέχρι τήν ἐξεύρεσιν μελῶν τῆς οἰκογενείας του διά νά παραδοθῇ.


      Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Διαυλείας κ. Ἀκάκιος, συγκεκινημένος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί τήν Ἱεράν Σύνοδον, τονίσας ὅτι ἦτο ἡ τελευταία χειροτονία Πρεσβυτέρου τήν ὁποίαν εἶχε τελέσει ὁ Μακαριστός πρ. Φλωρίνης καί τό μετάλλιον τοῦτο θέλει ἀποθησαυρίση μετά τῶν λοιπῶν κειμηλίων τά ὁποία ἔχει ἐκ τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας.


        Ὅμως ἡ ἡμέρα ἐπεφύλασσε καί ἄλλην ἔκπληξιν. Ἐκλήθησαν καί παρέλαβον τά πτυχία των εκ χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Νέοι καί νεάνιδαι, ἀλλά καί πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας μεγαλυτέρας ἠλικίας: φοιτηταί, καθηγηταί καί ἐργαζόμενοι συνθέτουν τό μωσαϊκόν τῶν καταρτιζομένων διά νά προσφέρουν τάς ὑπηρεσίας των εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Τά ὀνόματα τῶν ἐφετινῶν ἀποφοίτων εἶναι:

K_Orthodoxias7

  • Ἀθανάσιος Βλάχος τοῦ Δημητρίου
  • Ἀθανάσιος Ἰωακειμίδης τοῦ Ἰωάνου   
  • Ἀναστασία Κωνσταντινίδου τοῦ Μιχαῆλ
  • Γεώργιος Λαϊβερᾶς τοῦ Χρήστου
  • Εὐαγγελία Δημαρᾶ τοῦ Νικολάου
  • Εὐσεβία Σφακιανάκη τοῦ Ἰωάννου
  • Εὐθαλία Δαούλα τοῦ Εὐθυμίου
  • Μαρία Ἀθανασιάδου τοῦ Γεωργίου
  • Μαρίνα Ἡλιοπούλου τοῦ Παναγιώτου.

        Ἡ ὅλη ἔκδήλωσις κατέλιπεν εἰς τήν μνήμην ὅσων συμμετεῖχον, ἐντετυπωμένον τό αἴσθημα τῆς ἰκανοποιήσεως.

 

K_Orthodoxias8