Νέα

Κληρικολαϊκή σύναξις Βελιγραδίου

        Tὸ Σάββατον 21 Αὐγούστου / 3 Σεπτεμβρίου τ. ἔ. Συνεκλήθη εἰς Βελιγράδιον Γενικὴ Κληρικολαϊκὴ Σύναξις τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. Παρόντες ἦσαν ἅπαντες οἱ κληρικοί οἱ ὑπηρετοῦντεςεἰς Σερβίαν καί Βοσνίαν: Ἱερομόναχοι Μεθόδιος Ζάχαριτς καί Χαράλαμπος Βούκοβιτς, ὁ Πρεσβύτερος Σλάβισσα Λέκιτς καί ὁ  Ἱεροδιάκονος Ἰωσήφ Μίκιτς, καθώς καί οἱ συνοδεύσαντες τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ἐξ Ἑλλάδος Σέρβοι κληρικοί Ἱερομόναχος Ἀβέρκιος Ζλάτκοβιτς καί Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Κρίστιτς καὶ ἐκ Βουλγαρίας Ἀρχιμανδρίτης Κασσιανός Ἀγγέλωφ καί Πρεσβύτερος Μαρτίνος Στάντσεφ. Ἡ ἀθρόα παρουσία τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ. (ἀρκετοί τῶν ὁποίων παρέμειναν μέχρι τέλους τῆς τετραώρου συνεδρίας) ἐπεβεβαίωσε ὅτι περί τά 2/3 τῶν πιστῶν παραμένει προσηλωμένη εἰς τὴν κανονικὴν τάξιν.

Belgrad

        Κατὰ τὴν Γενικήν ταύτην Κληρικολαϊκήν Σύναξιν:

    1. Ἐξεφράσθη ἡ ἀπερίφραστος καταδίκη τῆς αὐθαιρέτου φατριαστικῆς καὶ ἀποσχιστικῆς ἐνεργείας τριῶν κληρικῶν καὶ τῆς μικράς ὁμάδος λαϊκῶν οἱ ὁποῖοι ήκολούθησαν τούτους διὰ νὰ προσφύγουν εἰς τὴν Ρωσικήν Σύνοδον ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Τύχωνα προκειμένου νὰ χειροτονηθῃ Ἐπίσκοπος εἷς ἐξ αὐτῶν. Ἡ φατρία τήν ὁποίαν συνέστησαν οὐδόλως ἐκφράζει τήν φωνήν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας.

    2. Ἐπεβεβαιώθη ἡ προσήλωσις τῆς πλειονότητος τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ. εἰς τὴν κανονικήν των ἐκκλησιαστικήν ἀρχήν, ἤτοι τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἡ ὁποία ἐξ ἀρχῆς εἶχε τὴν εὐθύνην τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας.

    3. Ἀπεφασίσθη ἡ συνέχισις τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς  Σερβικῆς  Ἐκκλησίας ὡς «Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Σερβίας», τῖτλον τόν ὁποῖον ἔφερε ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐχρησιμοποίουν ἀκόμη καί οἱ ἀποσχισθέντες μέχρι πρό ὀλίγων μηνῶν πρίν μεταβάλλουν αὐτόν.

    4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀνασυγκρότησις τῆς ἐκκλησιαστικῆς  Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνορίας τοῦ Βελιγραδίου (μέ ἐφημέριον τὸν ἤδη Ἱερομόναχον Ἰωσήφ Μίκιτς), συμφώνως προς τά νέα δεδομένα, τοῦ Σμεντέρεβο (με εφημέριον τον πρεσβύτερον Σλάβισα Λέκιτς), ἡ συγκρότητησις ἐνορίας και ἐκλησιαστικῆς  Ἐπιτροπῆς διὰ τό Σαμπατς (μέ εφημέριον τον Ἱερομόναχον Χαράλαμπον Βούκοβιτς) και συγκρότησις  Ἐπιτροπῆς εἰς Πίρκοβτσι Βοσνίας (με ἐφημέριον τον Ἱερομόναχον Μεθόδιον Ζάχαριτς).  Ἔπειτα ἀπό τήν ἀναδιοργάνωσιν τῶν Ἐνοριῶν και Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, θὰ λειτουργήσῃ καὶ τὸ κεντρικόν συντονιστικόν ὄργανον τό ὁποῖονθὰ ἐκφράζῃ πραγματικῶς καὶ ἀβιάστως τὴν βούλησιν τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας καί θὰ λειτουργεῖ βάσει κανονισμοῦ.

    5. Ἐδρομολογήθησαν αἱ διαδικασίαι διὰ τὴν ἐξεύρεσιν καταλλήλου χώρου διὰ τὴν στέγασιν τῶν κεντρικῶν Ἐκκλησιαστικῶν γραφείων εἰς Βελιγράδι, καθώς καί διὰ τὴν συνεννόησιν μετὰ εἰδικῶν νομικῶν προκειμένου νὰ ἱδρυθῇ κατάλληλον  νομικόν πρόσωπον διὰ τὴν διασφάλισιν τῶν λατρευτικῶν χώρων καί τήν προάσπισιν τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ..

        Τήν ἑπομένην ἡμέραν, Κυριακήν 22-8/4-9-2011 ὁ Μακαριώτατος καί οἱ παρόντες κληρικοί συνελειτούργησαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Στεφάνου Μιλουτίν, τῆς πόλεως Σμεντέρεβο παρουσίᾳ ἰκανοῦ ἀριθμοῦ  πιστῶν οἱ ὁποῖοι ἠδυνήθησαν νὰ παρευρεθοῦν.