Νέα

Ἡ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας

Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια
στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία
+ Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014

Διἀ πλήρην εἰδησιογραφικήν περιγραφήν μετὰ φωτογραφιῶν βλ. ΕΔΩ