Νέα

Ἡ Συνοδικὴ Προσευχητικὴ Σύναξις πρὸς ἀποτροπὴν τῆς Ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας

Τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 25ης Σεπτεμβρίου / 8ης Ὀκτωβρίου 2014, ὥραν 5:00 μ.μ., εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν, ἐγένετο Προσευχητικὴ Σύναξις πρὸς ἀποτροπὴν τῆς Ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας.

 

MAK


Ἐχοροστάτησεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς ἐνδημοῦντας Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανόν, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριον, Μαραθῶνος κ. Φώτιον, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.

Apoxrist1

 

apoxrist2


Ἐψάλη ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, μετὰ τὸ πέρας τοῦ ὁποίου ἀνεπέμφθησαν κατάλληλοι διὰ τὴν περίπτωσιν Δεήσεις καὶ Εὐχαί. 

xorodia
Παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, Μοναχοὶ καὶ Μοναχαί, ὡς καὶ πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.

apoxrist3


Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, εἰς τὴν ἐπακολουθήσασα σύντομον περιεκτικὴν Ὁμιλίαν αὐτοῦ (ΕΔΩ), ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πνευματικῆς ἐγρηγόρσεως ἡμῶν, πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ κινδύνου Ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας.

EMF

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, εἰς τὸν Ἐπίλογον αὐτοῦ, ἐτόνισεν ὅτι ἐνῷ μοναδικὴ ἡμῶν Ἐλπὶς εἶναι ὁ Χριστός, ὡς Λαὸς ἐπωλήσαμε τὰ ἰδανικά μας ἔναντι πινακίου φακῆς. Ἐκάλεσε δὲ τοὺς πιστοὺς ἔτι περισσότερον εἰς εἰλικρινῆ μετάνοιαν καὶ θερμὴν προσευχήν, ὄχι μόνον ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν μας, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους μας, καθὼς καὶ ὅλου τοῦ κόσμου.

Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσε κατανυκτικῶς Χορὸς Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἰωάννου Κιαχοπούλου.

Αἱ λίαν ἐπίκαιροι καὶ ἐμπεριστατωμέναι Ὁμιλίαι τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Μαραθῶνος, ἐντὸς τοῦ προσευχητικοῦ κλίματος τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Κύριόν μας, ὡς καὶ ἡ ἀθρόα συμμετοχὴ τοῦ εὐσεβοῦς Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ, προσέδωσαν τὸν γνήσιον χαρακτῆρα τῆς Μετανοητικῆς Συνάξεως, ἡ ὁποία παρέπεμπε εἰς παρομοίας ἐνεργείας τῆς Ἁγίας Μητρὸς ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς κρισίμους στιγμὰς τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ Γένους μας κατὰ τὸ παρελθόν.

 

 Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ἀκολουθίας, συνεκεντρώθησαν πλησίον τοῦ Ναοῦ ἄτομα φέροντα πανὼ καὶ τηλεβόας, προτιθέμενα νὰ μετατρέψουν τὴν ἐξαγγελθεῖσαν Λιτανείαν ἀπὸ προσευχητικὴν Ἐκδήλωσιν εἰς συλλαλητήριον, ἐνῶ ἕτερα ἐξωεκκλησιαστικὰ πρόσωπα (ἐκ τοῦ ἐχθρικῶς πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἰδεολογικοῦ χῶρου) εἶχον συγκεντρωθῆ εἰς πλησιόχωρον Πλατεῖαν μὲ ἀπροβλέπτους διαθέσεις.


Ἡ πρόθεσις ἡμῶν ἦτο ἡ διεξαγωγὴ ἐκκλησιαστικῆς τελετῆς καὶ ὄχι συλλαλητηρίου, ὡς ἐκ τούτου δὲ ἡ προγραμματισθεῖσα Λιτανεία εἰς τὰς πλησιοχώρους ὁδοὺς μετὰ λύπης ἐματαιώθη, πρὸς διαφύλαξιν τοῦ κύρους τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητος τῶν συναχθέντων πιστῶν ἀπὸ τυχὸν ἔκτροπα ἐκ μέρους τῶν ἐξω-εκκλησιαστικῶν παραγόντων.